New Page 1

Evidenca o vlagateljih vlog na javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje obnove mestnih jeder v občini Krško

1. Naziv institucije:

Občina Krško
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o vlagateljih vlog na javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje obnove mestnih jeder v občini Krško
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Izdaja Odločbe o dodelitvi (nedodelitvi) sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje obnove mestnih jeder v občini Krško.

V tej evidenci se nahajajo naslednji podatki: Podatki o vlagatelju - fizični osebi: vlagatelj (osebno ime), naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), občina, telefon, fax, e-mail, EMŠO, davčna številka, številka TRR, naziv banke, pri kateri je odprt račun. Podatki o vlagateljevem nepremičninskem premoženju, za katero podaja vlogo: redni izpisek iz ZK.

5. Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ SOP 1993-01-2629; Pogodbeno razmerje, nastalo na podlagi vloge in s tem privolitve posameznikov
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): občina, delitev pristojnosti
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Krško
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 15.1.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktorica občinske uprave: Melita Čopar, e-pošta: melita.copar@krsko.si