Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Ur.l.RS,št. 80/94), 29. Člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS,št. 72/93, 54/94 in 14/95) in 24. Člena Statuta občine Rače –Fram (MUV,št. 11/95) je občinski svet na 29. Redni seji, dne 28. novembra 1997 sprejel
 
O D L O K
 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Rače –Fram za leto 1997
 
 
  1. člen
 
V 2. Členu Odloka o proračunu občine Rače – Fram za leto 1997 (MUV, št. 23/97) znašajo prihodki in odhodki proračuna 453.615.000,00 SIT.
 
  1. člen
 
Sestavni del tega odloka je tudi bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
 
  1. člen
 
V proračunu je zagotovljena:
 
  • stalna proračunska rezerva v znesku 1,991.000,00 SIT za namene iz 93. Člena Statuta občine Rače – Fram.
 
  1. člen
 
Ta odlok prične veljati z dnem sprejetja.
 
 
Številka: 061-29/97
 
 
Datum: 28.11.1997
 
 
Podpredsednik
 
 
občinskega sveta občine Rače – Fram
 
 
Frido Krneža, s.r.