New Page 2

 

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2; Uradni list RS, št. 22/06, 70/06 - odločba US) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 15. 3. 2007 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Veržej

 

 

I

 

 

V Občinsko volilno komisijo Občine Veržej se imenujejo:

 

 

za predsednika: Boris Kolmanič, Gozdna ulica 32, Veržej,

 

 

za namestnico predsednika: Melita Moravec, Ulica Iztoka Gaberca 2, Veržej,

 

 

za člana: Branko Gregorinčič, Bunčani 48a, Veržej,

 

 

za namestnika člana: Marcel Galunder, Ulica Frana Kovačiča 5, Veržej,

 

 

za članico: Manica Nedok, Banovci 14a, Veržej,

 

 

za namestnika članice: Janez Ferenc, Kolodvorska ulica 2, Veržej,

 

 

za člana: Ivan Poljanec, Ulica Iztoka Gaberca 4, Veržej,

 

 

za namestnika člana: Alojz Pihler, Bunčani 7, Veržej.

 

 

II

 

 

Občinska volilna komisija občine Veržej se imenuje za 4 leta.

 

 

III

 

 

Sedež Občinske volilne komisije Občine Veržej je Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

 

 

IV

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 900-20/07-skl Župan:

 

 

Veržej, dne.15. marca 2007

 

 

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.