New Page 2

Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/2004), 2. odstavka 1. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 38/2003) in 16. člena Statuta Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/2010 in 19/2010) je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na svoji 8. redni seji, dne 25. novembra 2015, sprejel

 

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju

sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica

 

1. člen

V Pravilniku o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica se v 31. členu doda novi tretji odstavek, ki glasi:

»Izjemoma lahko komisija iz 27. člena pravilnika prejemnika oprosti vračila dodeljenih sredstev v sorazmernem deležu, v kolikor predlagatelj v roku 30 dni od prejema obvestila o vračilu vloži pisni predlog z dokazili o materialni ogroženosti in nezmožnosti za delo. Komisija se po obravnavi vseh vlog samostojno odloči o višini oprostitve vračila sredstev, vendar do največ 10% vseh dodeljenih sredstev na letni ravni.«

 

2. člen

Spremeni se IV. poglavje KONČNE DOLOČBE, ki po novem glasi »IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.

 

3. člen

V IV. poglavju PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se doda novi 32. člen, ki glasi:

»Z uveljavitvijo sprememb, ki se nanašajo na oprostitev vračila dodeljenih sredstev, se bodo obravnavale vloge, ki so prispele na sedež občine že pred uveljavitvijo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica.

 

4. člen

Dosedanji 32. člen se preštevilči v 33. člen in dosedanji 33. člen se preštevilči v 34. člen.

 

5. člen

Ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.

 

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 03201-11/2015 - 008

Datum: 26. november 2015

 

Župan Občine Hoče-Slivnica

Marko Soršak, s.r.