New Page 2

Na podlagi 1. odstavka 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV; UPB-2; Uradni list RS, št. 94/07, 79/09-ZLS, 51/10-ZLS in 40/12-ZUJF) 6. člena Odloka o delovnih telesih v Občini Zreče (Uradno glasilo slov. občin, št. 21/2014)  in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slov. občin št. 1/2016 in 26/2018) je Občinski svet Občine Zreče na 6. dopisni seji, ki je potekala od 23.7.2018 do 30.7.2018, sprejel naslednji

 

SKLEP

O UGOTOVITVI PRENEHANJA FUNKCIJE ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE V OBČINI ZREČE

 

I.

Ugotovi se, da je  Veri Beškovnik, stanujoč Ulica 12.oktobra 15, 3214 Zreče  - članica OVK prenehala funkcija članice v Občinski volilni komisiji Občine Zreče.

 

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati takoj.

 

Številka: 011-0010/2018-7

Datum: 1.8.2018

 

 

Občina Zreče

 

Boris Podvršnik, župan