New Page 2

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 26/10), 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 8. redni seji dne 6. 4. 2016 sprejel

 

L E T N I  P R O G R A M  Š P O R T A 

Občine Cankova za leto 2016 

 

I. UVOD 

Letni program športa Občine Cankova za leto 2016 določa:

– cilje, ki se želijo doseči z Letnim programom športa,

– programe športa, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Cankova,

– razvojne in strokovne naloge v športu, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Cankova,

– obseg sredstev, ki jih Občina Cankova zagotavlja za sofinanciranje posameznih vsebin letnega programa športa v letu 2016.

 

II. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI Z LETNIM PROGRAMOM ŠPORTA 

S sofinanciranjem letnega programa športa se želi omogočiti oziroma zagotoviti:

– čim večjo vključenost občanov Občine Cankova v izvajanje programov interesne športne vzgoje, kakovostni in vrhunski šport ter športno rekreacijo (množičnost oziroma razširjenost),

– čim boljše pogoje za športno vadbo in tekmovanje ter večjo dostopnost do športnih objektov,

– doseganje čim boljših tekmovalnih rezultatov (kakovost športnih dosežkov),

– večja promocija posameznikov kot športnikov, njihovih društev za katere nastopajo ter Občine Cankova v celoti.

 

III. PROGRAMI ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE CANKOVA ZA LETO 2016 

 

Iz sredstev Proračuna Občine Cankova za leto 2016 se sofinancirajo naslednji programi športa:

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

5. Športna rekreacija

6. Kakovostni šport

7. Vrhunski šport

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa ter kasnejše gibalne dejavnosti.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:

– Zlati sonček,

– 10-urni plavalni tečaji in

– drugi 60-urni programi vadbe.

2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:

– Zlati sonček,

– Krpan,

– drugi 80-urni programi vadbe in

– šolska športna tekmovanja.

3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, da bi lahko postali vrhunski športniki.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:

– cicibani in cicibanke, od 30 do 40-urni programi,

– mlajši dečki in deklice, od 40 do 60-urni programi ter

– starejši dečki in deklice, od 60 do 80-urni programi.

4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:

– mlajši mladinci in mladinke, od 90 do 110-urni programi,

– starejši mladinci in mladinke, do 120 do 150-urni programi.

5. Športna rekreacija

V programe športne rekreacije odraslih so vključeni občani, s ciljem ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti. To so programi za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:

– 80-urni programi.

6. Kakovostni šport

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip ter posameznikov, registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.

V okviru teh programov gre za nastope na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev občine Cankova:

– do 250-urni programi.

7. Vrhunski šport

Vrhunski šport so priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Cankova:

– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah,

– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v kolektivnih športnih panogah za ekipe.

Merila za vrednotenje posameznih programov so določena v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova.

 

IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE CANKOVA ZA LETO 2016 

 

Iz sredstev Proračuna občine Cankova za leto 2016 se sofinancirajo naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:

1. Športne prireditve

Športne prireditve so organizirana športna srečanja in športna tekmovanja. V letu 2016 Občina Cankova sofinancira naslednje športne prireditve:

− 40. obletnica NK Cankova

− Občinski turnir v malem nogometu za člane

− Ostali turnirji v malem nogometu za člane

− Nogomet na Cankovi še živi – turnir v malem nogometu za člane.

Merila za vrednotenje posameznih razvojnih in strokovnih nalog v športu so določena v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova.

 

V. OBSEG SREDSTEV, KI JIH OBČINA CANKOVA ZAGOTAVLJA ZA SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH VSEBIN LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2016 

 

Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se izvajalcem v Proračunu občine Cankova za leto 2016, zagotavlja 12.000,00 EUR, po naslednjem razdelilniku:

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

250,00 EUR

2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

450,00 EUR

3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

300,00 EUR

4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

200,00 EUR

5. Športna rekreacija

8.500,00 EUR

6. Kakovostni in vrhunski šport 

300,00 EUR

7. Športne prireditve

2.000,00 EUR

 

Št. 671-01/2016

Cankova, dne 6. aprila 2016

 

Župan

Občine Cankova

Drago Vogrinčič l.r.