New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr., 101/2013 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/2018) in 18. ter 63. členom Statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2018) je Občinski svet Občine Šalovci na svoji 12. redni seji, dne 18. junija 2020 sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE ŠALOVCI ZA LETO 2020

 

1.         Splošna določba

 

1. člen

S tem odlokom se za Občino Šalovci za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

 

2.         Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.        BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.446.929

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.697.204

70

DAVČNI PRIHODKI

1.405.045

700

Davki na dohodek in dobiček

1.283.372

703

Davki na premoženje

79.137

704

Domači davki na blago in storitve

42.536

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

292.159

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

236.297

711

Takse in pristojbine

1.500

712

Globe in druge denarne kazni

0

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

30.362

714

Drugi nedavčni prihodki

24.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI

284.914

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

107.242

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

177.672

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

464.811

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

395.972

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

 68.839

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

2.347.786

40

TEKOČI ODHODKI

1.071.851

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

283.340

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

48.269

402

Izdatki za blago in storitve

528.431

403

Plačila domačih obresti

183.453

409

Rezerve

28.358

41

TEKOČI TRANSFERI

676.093

410

Subvencije

45.476

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

318.629

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

137.666

413

Drugi tekoči domači transferi

174.322

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

552.810

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

552.810

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

47.032

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

28.720

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

18.312

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

99.143

 

B.        RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

14.673

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

14.673

440

Dana posojila

14.673

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

-14.673

 

C.        RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

129.057

55

ODPLAČILA DOLGA

129.057

550

Odplačila domačega dolga

129.057

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-44.587

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-129.057

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-99.143

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

44.588

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šalovci.

 

3.         Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

·       prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Ur.l.RS, št. 3/2007- UPB1, 9/2011, 83/2012 in 61/2017-GZ)

·       prihodki turistične takse

·       prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

·       prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

·       prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest

·       prejemki iz državnega proračuna in iz drugih virov za določene namene

·       prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture

·       zbrana sredstva iz naslova reklam in drugih sporočil v glasilu Občine Šalovci.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto.

 

4. člen

Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.

Osnova za prerazporejanje porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za obdobje januar-junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020  in o njegovi realizaciji.

Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in o tem obvesti občinski svet. Župan odloča o likvidnostnem zadolževanju po predhodni odobritvi občinskega sveta.

 

5. člen

Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo.

Proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske transfere ne sme presega 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje proračunskih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega uporabnika in v načrtu razvojnih programov.  

 

6. člen

Proračunski skladi so:

1.         račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.

Izločanje sredstev v proračunsko rezervo preneha, ko višina skupno doseženih sredstev proračunske rezerve doseže 1,5 % vseh prihodkov proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah odloča župan in o porabi obvesti občinski svet.

 

4.         Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja države

 

7. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine  100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja se pooblašča župana. Za pridobitev in odtujitev nepremičnega premoženja, v skladu s sprejetim programom, se pooblašča župana s predhodnim soglasjem občinskega sveta.

 

5.         Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

8. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šalovci, v letu 2020 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.

 

9. člen

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občine) se lahko v letu 2020 zadolžijo v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin s soglasjem ustanovitelja. Poroštvene pogodbe v imenu občine sklepa župan s soglasjem občinskega sveta.

 

6.         Prehodne in končne določbe

 

10. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Šalovci v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

11. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-66/2020-3

Datum:  18. 6.  2020

 

 

Občina Šalovci

 

Iztok Fartek, župan