MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   900-0038/2006-41/04

Datum:     22.03.2006

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003)

sklicujem 34. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 05.04.2006 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 z naslednjim

 DNEVNIM  REDOM :

 

1.   Potrditev zapisnika 33. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.02.2006 in Poročilo  o izvršitvi sklepov (gradivo)

2.   Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3.   Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest – hitri (združeni) postopek (gradivo)

4.   Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra – hitri (združeni) postopek (gradivo)

5.   Spremembe ustanovitvenih aktov JZ s področja šolstva – predlogi (gradivo)

6.   Spremembe in dopolnitve Statuta OZG – hitri (združeni) postopek (gradivo)

7.   Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (gradivo A, B)

8.   Strategija razvoja skrbi za starejše v Mestni občini Kranj do leta 2011-osnutek (gradivo)

9.   Usmeritve in ukrepi skrbi za starejše v MOK (gradivo)

10. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu (gradivo)

11. Razširitev območja javnih parkirnih površin (gradivo A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž )

12. Premoženjske zadeve  (gradivo)

13. Kadrovske zadeve

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

                                                                                                          Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

                                                                                                                           Ž U P A N

PRILOGE:

-          Odgovor svetniku Jarcu

        -          Odgovor svetniku Klofutarju
        -          Odgovor svetniku Tavčarju
        -     Odgovor svetnici Kolar Nagy   
        -     Odgovor svetnikom Homan, Sagadin, Bohorič, Jarc