New Page 1

Na podlagi 7. člena statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/2010) je občinski svet na 7. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel naslednji

 

SKLEP

O VREDNOSTI GRADBENE CENE STANOVANJSKIH HIŠ, STANOVANJ

IN DRUGIH NEPREMIČNIN V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM

za leto 2016

 

1. člen

S tem sklepom se določi gradbena cena koristne stanovanjske površine, ki je element za izračun tržne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin.

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine na območju Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 znaša za:

- naselje Cerklje 872,59 €

- ostala naselja 837,72 €

 

2. člen

Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, objavi se v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. 01. 2016.

 

Številka: 032-05/2014-68

Datum: 16. 12. 2015

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.