New Page 6

 

Na  podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 8/96), 1., 40., 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 12/96), 1. člena Zakona o Osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96) in Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 4/99, 1/00 in 1/01), je Občinski svet Občine Mozirje na svoji 21. redni seji, dne 02. 07. 2001 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembi odloka o ustanovitvi vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje

 

 

1. člen

 

 

 V odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje (Ur. l. RS št. 59/97) se 2. člen spremeni tako, da se pravilno glasi:

 

 

 Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23, Mozirje.

 

 

 Sedež zavoda: Šolska ulica 23, Mozirje.

 

 

 Skrajšano ime zavoda: OŠ Mozirje.

 

 

 V sestavo OŠ Mozirje sodijo še:

 

 

-Podružnična šola Šmihel, Šmihel 28,

 

 

-Podružnična šola Lepa Njiva, Lepa Njiva 87,

 

 

-Oddelek s prilagojenim programom in učnim načrtom, Šolska ulica 23, Mozirje.

 

 

 Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega:

 

 

 1. Za matično šolo:

 

 

naslednja naselja: Mozirje, Dobrovlje pri Mozirju, Dol Suha del (PO 48), Ljubija, Loke pri Mozirju, Radegunda del (PO 37), Brezje del (PO 12, 13, 14, 15).

 

 

 2. Za podružnično šolo Lepa Njiva:

 

 

naslednja naselja: Lepa Njiva.

 

 

 3. Za podružnično šolo Šmihel nad Mozirjem:

 

 

naslednja naselja: Šmihel nad Mozirjem, Radegunda del (PO 38, 49), Brezje del (PO 16).

 

 

 4. Oddelek s prilagojenim programom in učnim načrtom:

 

 

opravlja dejavnost izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na območju šolskega okoliša, ki zajema teritorij občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje in Solčava.

 

 

 Zavod po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.

 

 

2. člen

 

 

 Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin.

 

 

 

Številka: 21/06/01

Datum: 27/06/01

ŽUPAN

OBČINE MOZIRJE

Jože KRAMER, l.r.