New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:  900-0087/2007-41/04 

Datum:    12.09.2007

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

sklicujem

9. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 26.09.2007 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

z naslednjim

DNEVNIM  REDOM :

 

1.       Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 27.6.2007 in 2. izredne seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 10.7.2007 ter Poročila o izvršitvi sklepov 8. in 2. izredne seje (gradivo A,  B )

2.       Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo A,  B,  C,  D,  E,  F )

3.       Kadrovske zadeve ( gradivo A,  B,  C, D)

4.       Premoženjske zadeve (gradivo A,  B, C,  D,  E,  F,  G,  H,  I,  J,  K,  L,  M,  N,  O,  P,  R,  S,  T,  U,  V,  Z,  A1,  B1,  C1,  C2,  )

5.       Javni zavod Gasilsko reševalna služba Kranj:

A.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj – druga obravnava (gradivo)

B.       Poslovno poročilo Gasilsko reševalne službe Kranj za leto 2006 (gradivo A,  B,  C)

6.       Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210 odsek 1170 Preddvor – Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže – Britof – dopolnjeni osnutek (prva obravnava) (gradivo)

7.       Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - prva obravnava (gradivo)

8.       Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom – prva obravnava (gradivo)

9.       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v MOK – prva obravnava (gradivo)

10.   Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj – prva obravnava (gradivo)

11.   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici MOK na nepremičninah – skrajšani postopek (gradivo A,  B)

12.   Odloki o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov in vzgojno-varstvenega zavoda – skrajšani postopek (gradivo)

 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna
 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka
 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja
 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče
 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek
 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa
 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža
 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje
 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar
 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj
 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci
 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj

13.   DIIP za rekonstrukcijo Prešernovega gledališča Kranj (gradivo)

14.   Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Kranj v obdobju januar – junij 2007 (gradivo A,  B,  C)

15.   Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Kranj za obdobje od 2007 – 2017 – predlog – druga obravnava

16.   Gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) (gradivo)

17.   Koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvene dejavnosti za mladino za Mojco Fajfar Furlan (gradivo)

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 DOPIS ZA DODATNO GRADIVO

                                                                                           Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

                                                                                                                    Ž U P A N

PRILOGE:

-          Gradivo (za 14. točko ste gradivo prejeli že konec letošnjega julija)