Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,26/97,70/97,10/98,74/98 in 70/00) in Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) določil Nacionalnega programa športa v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena Statuta Občine Rače – Fram (Uradni list RS, št. 12/99 in 18/00) je občinski svet občine Rače – Fram na 26. redni seji, dne 4. decembra 2001, sprejel
 
 
P R A V I L N I K
 
o financiranju športa v Občini Rače – Fram
 
 
I. UVODNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Rače – Fram na osnovi določil Zakona o športu in usmeritev Nacionalnega programa športa v republiki Sloveniji, zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
 
 
S tem pravilnikom Občinski svet občine Rače – Fram določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Rače – Fram ter opredeljuje ostala sredstva za športa v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
 
 
Namenska proračunska sredstva za šport se v Občini Rače – Fram zagotavljajo v naslednjih proračunskih postavkah:
 
 
1. Dotacije po Nacionalnem programu športa (NPŠ)
 
 
1.1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov zunaj obveznega izobraževalnega sistema
 
 
1.2. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
 
 
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
 
 
1.1.1. Športna rekreacija
 
 
1.1.2. Šport invalidov
 
 
1.1.3. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
 
 
1.1.4. Založniška dejavnost
 
 
1.1.5. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinski športne prireditve
 
 
1.1.6. Informacijski sistem na področju športa
 
 
1.1.7. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
 
 
1.1.8. Kakovostni šport
 
 
1.1.9. Vrhunski šport
 
 
1.1.10. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
 
 
1.1.11. Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti
 
 
2. Investicije v športne objekte
 
 
3. Ostale naloge
 
 
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
 
 
2. člen
 
Pravico do sofinanciranje športnih programov imajo nosilci in izvajalci športnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 
 
 • imajo sedež v Občini Rače – Fram,
 
 
 • imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
 
 
 • imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in
 
 
 • imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.
 
 
3. člen
 
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
 
 
 • športna društva,
 
 
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
 
 
 • zavodi za področje vzgoje in izobraževanja.
 
 
4. člen
 
Občinska proračunska sredstva namenjene športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
 
 
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po posameznih vsebinah, opredeljenih v 11. členu tega pravilnika, kandidirajo na razpisu le enkrat.
 
 
III. VSEBINE IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
 
 
5. člen
 
S sredstvi občinskega proračuna Občine Rače – Fram se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
 
 
 1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
 
 
 1. Športna rekreacija
 
 
 1. Kakovostni šport
 
 
 1. Vrhunski šport
 
 
 1. Šport invalidov
 
 
 1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
 
 
 1. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
 
 
 1. Založniška dejavnost
 
 
 1. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
 
 
 1. Informacijski sistem na področju športa
 
 
 1. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti
 
 
 1. Štipendiranje študentov na Fakulteti za šport
 
 
6. člen
 
V okviru vsebin iz prejšnjega člena, izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti v obsegu, kot sledi:
 
 
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
 
 
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok
 
 
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavat«, »Ciciban planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki.
 
 
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
 
 
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, organizacije, izpeljavo in udeležbe na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih programov na skupino z največ 20 otroki, objekt.
 
 
- športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 
 
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje : a) cicibani, cicibanke, b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki in deklice. Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
 
 
- športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
 
 
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira kader za izvedbo 80 ur progama na skupino z največ 10 otroki in objekt. Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otok s posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
 
 
- interesna športna vzgoja mladine
 
 
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi, objekt.
 
 
- športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
 
 
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na dve stopnji a) mladinci, mladinke in b) kadeti, kadetinje. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400 do 1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira: objekt in strokovni kader.
 
 
- športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
 
 
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15 do 20. leta s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in objekt.
 
 
- interesna športna dejavnost študentov
 
 
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe v izbranih športnih panogah, odpravljanje plavalne nepismenosti in univerziado. Sofinancira se lahko strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti, objekt, 7 dni realiziranih priprav za univerziado po merilih Ministrstva za šolstvo in šport in udeležba na univerziadi.
 
 
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja.
 
 
2. Športna rekreacija
 
 
Na ravni lokalne skupnosti se za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let lahko sofinancira najem telovadnice in strokovnega kadra.
 
 
3. Kakovostni šport
 
 
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnina objekta za 320 ur programa.
 
 
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja.
 
 
4. Vrhunski šport
 
 
Priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira:
 
 
 • za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa
 
 
 • v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, najem 1200 ur programa.
 
 
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja.
 
5. Šport invalidov
 
 
Programi na invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revatilizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni kader.
 
 
Višina sredstev za posamezne programe so določi na osnovi točkovanja.
 
 
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
 
 
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov preko inštituta za šport in OKS –ZŠZ ter štipendiranje strokovnih kadrov.
 
 
7. Znanstveno raziskovalna dejavnost
 
 
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih financ lokalne skupnosti in države se lahko sofinancirajo projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso oziroma če je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
 
 
8. Založniška dejavnost
 
 
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
 
 
9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
 
 
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športnih aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
 
 
10. Informacijski sistem na področju športa
 
 
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
 
 
11. Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti
 
 
Športna društva za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plače zaposlenih, ki se lahko sofinancirajo iz proračuna lokalne skupnosti.
 
 
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja.
 
 
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
 
 
7. člen
 
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga po pooblastilu župana Občine Rače – Fram izvede Občinska uprava Občine Rače – Fram, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
 
 
Javni razpis se izvede praviloma v mesecu decembru za prihodnje proračunsko obdobje. Razpisana dokumentacija mora biti pripravljena na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
 
 
Izvajalec javnega razpisa objavi razpis v Novicah Občine Rače – Fram ali v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 15 dni pred rokom za oddajo prijave.
 
 
Župan pred objavo razpisa določi pet člansko komisijo za odpiranje ponudb za izbiro programov za izvajanje nalog na področju športa.
 
 
Komisija pregleda prispele vloge, ali v celoti izpolnjujejo pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
 
 
8. člen
 
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave.
 
 
Ustrezno se uporablja Pravilnik o postopku za izbiro športnih in drugih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna občine Rače – Fram (MUV, št. 17- 15. 09. 1998).
 
 
Občinska uprava v skladu z merili in kriteriji, določenimi v razpisu zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje.
 
 
Občinska uprava do konca proračunskega obdobja spremlja izvajanje programov in analizira poročila izvajalcev ter podaja predloge ukrepov, vse v skladu s 14. členom tega pravilnika.
 
 
V. VREDNOTENJE PROGAMOV ŠPORTA
 
 
9. člen
 
Občinska uprava kot osnovno za točkovanje upošteva merila v obliki točkovnega sistema, ki so priloga temu pravilniku. Izvajalec je opravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
 
 
VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
 
 
10. člen
 
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri skupine:
 
 
1. skupina:
 
 
Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.
 
 
2. skupina:
 
 
Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka.
 
 
3. skupina:
 
 
Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov.
 
 
4. skupina:
 
 
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
 
 
 • obseg programa
 
 
 • velikost vadbene skupine
 
 
 • vrednost ure strokovnega kadra
 
 
 • vrednost ure najema športnega objekta
 
 
 • materialni stroški za izpeljavo programov
 
 
 • drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.
 
 
VII. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA
 
 
11. člen
 
Občina Rače – Fram v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za:
 
 
 1. izvajanje nacionalnega programa športa,
 
 
 1. delovanje športnih društev,
 
 
 1. športne objekte,
 
 
 1. izvajanje ostalih nalog na področju športa.
 
 
1. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa športa
 
 
12. člen
 
Sredstva namenjena izvajanju nacionalnega programa športa se zagotavljajo na posebni proračunski postavki.Skupina sredstev za ta namen se znotraj postavke na osnovi pogodb z izvajalci programov nakazujejo na njihove žiro račune.
 
 
Obseg sredstev za izvajanje programov vsebin pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, in 11 iz 6. člena tega pravilnika se določajo na osnovi sistema točkovanja, opredeljenega v 10. členu tega pravilnika in tabelah, ki so priloga tega pravilnika.
 
 
Sredstva za izvajanje programov vsebin iz točke 6, 7, 8, 9 in 10, opredeljenih v 6. členu tega pravilnika se določijo v deležu glede na celotna razpoložljiva sredstva za izvajanje nacionalnega programa športa in v skladu z njegovimi usmeritvami. Če sredstva za vsebine iz tega odstavka po izvedbi javnega razpisa v delu ali v celoti ostanejo nerazporejena, župan na predlog občinske uprave ta sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega načrtovanega v razpisu oziroma katerih rezultati povečan obseg sredstev opravičujejo.
 
 
13. člen
 
Športni programi se financirajo na osnovi pogodb z izvajalci programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju občinskega proračuna pripravi izvajalec javnega razpisa. Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, v skladu z izidom javnega razpisa, obseg in realizacijo programov ter način nadzora nad porabo sredstev.
 
 
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje programov vsebin pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 in 11 iz 6. člena tega pravilnika nakazujejo na žiro račune izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah.
 
 
Pogoj za nakazilo sredstev za športne objekte je predložena pogodba o uporabi športnega objekta, sklenjena med upravljavcem in izvajalcem športnega programa, iz katere izhaja finančna obveznost izvajalca športnega programa.Sredstva za sofinanciranje programov pod točkami 7, 8 in 9 iz 6. člena tega pravilnika se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa, do odobrene višine.
 
 
14. člen
 
Izvajalci programov morajo občinski upravi zraven kandidature k novemu javnemu razpisu predložiti še obvezno letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
 
 
V primeru, da občinska uprava na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem odboju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
 
 
Enako kot v prejšnjem odstavku občinska uprava ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katerega stroški dejansko ne nastajajo.
 
 
Če izvajalec do rokov, navedenih v prejšnjem odstavku, ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
 
 
Občinska uprava je v zvezi z določili tega člena županu dolžna predlagati ustrezne ukrepe. Na osnovi predlogov občinske uprave izda župan ustrezne sklepe.
 
 
Župan lahko na predlog občinske uprave na osnovi zadržanih oziroma vrnjenih sredstev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejansko obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih programov oziroma katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.
 
 
15. člen
 
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in porabe dodeljenih sredstev opravljata občinski urad in nadzorni odbor Občine Rače – Fram.
 
 
2. Sredstva za investicije v športne objekte
 
 
16. člen
 
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Rače – Fram se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebni proračunski postavki.
 
 
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga po pooblastilu župana Občine Rače – Fram izvede Občinska uprava Občine Rače – Fram, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih investicijah (v športne objekte, v vaške domove- ki imajo pomen razvijanje športnih programov, športno-rekreativne dejavnosti občanov (trim steze, tekaške steze, planinske poti ipd.)) za prihodnje proračunsko obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
 
 
Javni razpis se izvede praviloma v mesecu decembru za prihodnje proračunsko obdobje v sklopu javnega razpisa za izbiro programov za izvajanje nalog na področju športa.
 
 
Športni objekti so glede na prioritetno višino dodelitve sredstev iz javnih financ razvrščeni v tri skupine:
 
 
 • v prvi skupini so objekti, ki so last Občine Rače – Fram
 
 
 • v drugi skupini so objekti, ki so last športnih društev
 
 
 • v tretji skupini so objekti širšega pomena za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti občanov (trim steze, tekaške steze, planinske poti ipd.)
 
 
3. Ostale naloge
 
 
17. člen
 
S sredstvi pod to proračunsko postavko se sofinancirajo ali financirajo športne dejavnosti, prireditve, programi, enkratna nakazila posameznim športnim društvom s sklepom občinskega sveta in programi, ki so pomembni za promocijo občine, pa jih ni mogoče predvideti v naprej oziroma ob prijavi na razpis še niso znane. Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah izven države.
 
 
Iz te proračunske postavke se sofinancirajo tudi športni programi izvedeni v okviru občinskih prireditev in drugih podobnih prireditev.
 
 
Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov, s sklepom župana.
 
 
VIII. DOGOVOR O PREDNOSTNI UPORABI ŠPORTNIH OBJEKTOV
 
 
18. člen
 
Prednostna uporaba športnih objektov po programih (našteto v alineah po vrstnem redu prednosti)
 
 
1. v športnih objektih, ki so last občine Rače – Fram (razen šolskih telovadnic) in ki so last društev:
 
 
 • programi selekcijskega športa
 
 
 • redni programi šol
 
 
 • športna vzgoja mladih
 
 
 • ostali interesenti
 
 
2. v športnih objektih osnovnih šol v času, ko se ne izvaja redna športna vzgoja:
 
 
 • programi ŠŠD
 
 
 • programi selekcijskega športa
 
 
 • programi športne vzgoje mladih
 
 
 • ostali interesenti
 
 
IV. KONČNE DOLOČBE
 
 
19. člen
 
Ta pravilnik prične veljati prvi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Določila tega pravilnika ne veljajo za že odobrena oziroma dodeljena sredstva v letu 2001.
 
 
20. člen
 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov in objektov v občini Rače – Fram s prilogo (MUV, št. 14 – 15.7.1998, št. 18 – 21.09.1998).
 
 
Župan Občine Rače – Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02-26-01 – 2
 
 
Datum: 10. december 2001
 
 
NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV-TABELARIČNI DEL
 
 
Program
Objekt
Str. kader
Funkc.str
Ostalo
Opombe
01. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prosto. ukva. s špor. zunaj obve. izobraže. programa
 
 
 
 
 
 
011. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let)
a) Zlati sonček
 
 
 
 
Glej pravilnik
 
b) Naučimo se plavati
 
 
 
 
Glej pravilnik
 
c) Osnovo šp. vzgoje
 
 
 
 
Glej pravilnik
 
d) ciciban planinec
 
 
 
 
Glej pravilnik
012. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let)
a) Zlati sonček
 
 
 
 
Glej pravilnik
 
b) Krpan
 
 
 
 
Glej pravilnik
 
c) Naučimo se plavati
 
 
 
 
Glej pravilnik
02. Šport v društvih
 
 
 
 
 
 
021 Redna vadba
do 6 let
15 tč
10 točk
75 točk
 
Glej pravilnik
 
od 6 do 15 let
15 tč
10 točk
75 točk
 
Glej pravilnik
 
od 15 do 19 let
15 tč
10 točk
15 točk
 
Glej pravilnik
Program tabornikov, planinci
Skupna pohodnikov
 
10 točk
 
 
 
 
Športno plezanje
 
50 točk
75 točk
 
 
 
Vodič
 
50 točk na vodiča
 
 
 
013. Športna vzgoja otrok, usmerjenih za dosežek (od 6 do 11 let in 11 do 15 leta starosti in od 15 do 19 let)- KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE (nogomet, rokomet, odbojka, košarka …)
 
 
 
 
 
Glej pravilnik
 
kategorija cicibani/cicibanke
15 točk
10 točk
300 točk
 
 
 
kategorija mlajši dečki/mlajše deklice
15 točk
10 točk
300 točk
 
 
 
kategorija starejši dečki /starejše deklice
15 točk
10 točk
300 točk
 
 
 
kategorija kadeti/ kadetinje
15 točk
10 točk
500 točk
 
 
 
kategorija mladinci/ mladenke
15 točk
10 točk
500 točk
 
 
014. Športna vzgoja otrok, usmerjenih za dosežek (od 6 do 11 letin 11 do 15 leta starosti in od 15 do 19 let) - INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE (šah, tenis, smučanje …)
 
 
 
 
 
Glej pravilnik
 
kategorija cicibani/ cicibanke
15 točk
10 točk
75 točk
 
 
 
kategorija mlajši dečki/mlajše deklice
15 točk
10 točk
75 točk
 
 
 
kategorija starejši dečki /starejše deklice
15 točk
10 točk
75 točk
 
 
 
kategorija kadeti/ kadetinje
15 točk
10 točk
125 točk
 
 
 
kategorija mladinci/ mladenke
15 točk
10 točk
125 točk
 
 
03. Članske ekipe športnih društev
 
15 točk
10 točk
100 točk
 
Ne glede na število skupin članov posameznega društva, se upošteva le ena skupina za točkovanje. DRUŠTVO MORA IMETI NAJMANJ DVE ORGANIZIRANI NIŽI SELEKCIJI.
04. Šport invalidov
 
 
 
 
 
Glej pravilnik
05. Športna rekreacija
 
 
 
 
 
Glej pravilnik
06. Šolanje izpopolnjevanje strokovnih kadrov
šolanje za pridobitev strokovnega naziva. Obvezno izpopolnjevanje.
 
 
 
50 točk na trenerja
Za licenco.
ŠTEVILO ŠPORTNIKOV PRI EKIPNIH ŠPORTNIH PANOGAH
 
ZAP. ŠT.
PANOGA
ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
 
 
1.
BOKS
12
 
 
2.
HOKEJ
20
 
 
3.
HOKEJ NA TRAVI
16
 
 
4.
JUDO
9
 
 
5.
KARATE
7
 
 
6.
KEGLANJE
8
 
 
7.
KOŠARKA
12
 
 
8.
NAMIZNI TENIS
5
 
 
9.
NOGOMET
16
 
 
10.
ODBOJKA
12
 
 
11.
ROKOMET
12
 
 
12.
ROKOBORBA
10
 
 
13.
ŠAH
14
 
 
14.
TENIS
12
 
 
15.
TAEKWON-DO
8
 
 
16.
VATERPOLO
13
 
 
17.
HOKEJ NA TRAVI
16
 
 
Župan
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02/26-2001-3
 
 
Datum: 10. december 2001