New Page 1

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 17. člena statuta Občine Destrnik-Trnovska vas (Uradni list RS, št. 47/95) je Občinski svet občine Destrnik-Trnovska vas na seji dne 14. 5. 1996 sprejel

O D L O K
o izdajateljstvu javnega glasila “Občan”

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ustanavlja javno glasilo “Občan” in ureja izdajateljstvo javnega glasila ter objavljanje predpisov Občine Destrnik-Trnovska vas v uradnem glasilu občine.

2. člen

Občina Destrnik-Trnovska vas je izdajatelj javnega glasila “Občan”

3. člen

Sedež uredništva je v Trnovski vasi, Trnovska vas 42.

4. člen

Glasilo ima žig okrogle oblike premera 22 mm z besedami:

“Občan, glasilo občine Destrnik-Trnovska vas-Votomarci.

5. člen

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

6. člen

Glasilo izhaja praviloma vsak mesec. Lahko izide tudi kot dvojna številka ali izredna številka.

Glasilo je namenjeno krajanom KS Destrnik, KS Trnovska vas in KS Vitomarci. Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini.

7. člen

Glasilo opravlja naloge osrednjega informatorja o delu organov Občine Destrnik-Trnovska vas, občinske uprave, političnih strank, svetov krajevnih skupnosti ter življenja in dela občanov.

8. člen

Glasilo ima posebno prilogo Uradni vestnik Občine Destrnik-Trnovska vas, v katerem se objavljajo predpisi in drugi akti Občine Destrnik-Trnovska vas, po sklepu uredništva pa tudi drugih občin.

II. PRAVICE IN ODGOVORNOSTI ODGOVORNEGA UREDNIKA IN UREDNIŠTVA

9. člen

Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in razrešuje Občinski svet občine Destrnik-Trnovska vas, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Odgovorni urednik ureja in pripravlja besedila, opravlja uredniško delo, sodeluje pri oblikovanju posamezne številke ter opravlja druge naloge določene z zakonom o javnih glasilih.

10. člen

Glasilo ima uredništvo, ki ga za štiriletno mandatno obdobje imenuje Občinski svet občine Destrnik-Trnovska vas na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Uredništvo je praviloma sestavljeno tako, da so zastopani interesi vseh treh krajevnih skupnosti v občini.

Občinski svet lahko uredništvo ali posameznega člana uredništva razreši pred iztekom mandata na predlog skupine najmanj treh članov občinskega sveta.

Uredništvo dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke sklicuje in vodi odgovorni urednik.

Uredništvo mora o svojem delu enkrat letno pisno poročati Občinskemu svetu občine Destrnik-Trnovska vas.

11. člen

Za reševanje spornih vprašanj v zvezi z izvajanjem programske zasnove in uredniške politike ter položanjem odgovornega urednika se oblikuje poravnalni odbor, v katerega imenujeta izdajatelj in uredništvo po tri predstavnike, predsedujočega imenujeta sporazumno.

Podrobnejši sestav poravnalnega odbora ter način reševanja vprašanj, določi izdajatelj s posebnim aktom.

12. člen

Pravico do objavljanja v glasilu imajo organi Občine Destrnik-Trnovska vas, občinska uprava, politične stranke, sveti krajevnih skupnosti in občani.

Uredništvo lahko odkloni objavo članka v primerih, če članek ni v skladu s programsko zasnovo glasila in če krši kodeks novinarske etike.

III. FINANCIRANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG

13. člen

Za izvajanje tehničnih in organizacijskih opravil v zvezi z izdajanjem glasila, sklene župan na podlagi predloga uredništva pogodbo z zunanjim izvajalcem.

14. člen

Viri financiranja glasila so naslednji:

– proračunska sredstva Občine Destrnik-Trnovska vas,

– prihodki od reklam in drugih sporočil,

– drugi prihodki.

Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Prva številka “Občana” mora biti izdana v mesecu juniju 1996. Občinski svet imenuje odgovornega urednika in uredništvo v roku 30 dni po sprejemu tega odloka. Do imenovanja odgovornega urednika se na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje v.d. odgovornega urednika, funkcijo uredništva pa opravljajo predstavniki vseh treh krajevnih skupnosti v občini.

16. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega glasila Občin Ormož in Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 3/65) na območju Občine Destrnik-Trnovska vas

17. člen

Ta odlok začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Predsednik
Občinskega sveta
občine Destrnik-Trnovska vas
Venčeslav Kramberger l. r.