New Page 2

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr., 41/07, 114/06 – ZUTPG, 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 37. in 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 21. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel

S K L E P

o soglasju k ceni storitve pomoč na domu

1. Celotni povprečni mesečni stroški storitve pomoč na domu znašajo:

– ob delovnikih (ponedeljek–sobota) 2.409,74 EUR,

– ob nedeljah 3.316,38 EUR,

– ob praznikih 3.541,72 EUR.

2. Cena storitve na uro znaša:

– med delovniki 16,11 EUR, občina ceno subvencionira v višini 73,67% oziroma 12,11 EUR,

– ob nedeljah 22,17 EUR, občina ceno subvencionira v višini 73,67% oziroma 16,57 EUR,

– ob praznikih 23,67 EUR, občina ceno subvencionira v višini 73,67% oziroma 17,68 EUR.

3. Cena efektivne ure za uporabnike znaša:

– med delovniki 4,00 EUR,

– ob nedeljah 5,59 EUR,

– ob praznikih 5,99 EUR.

Sklep velja od 1. 1. 2014 dalje.

 

Št. 122-0050/2013-2

Borovnica, dne 19. decembra 2013

 

Župan

Občine Borovnica

Andrej Ocepek l.r.