New Page 2

Številka: 032-01/2022

Datum: 16.12.2022

 

Na podlagi 2. odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 15. člena Statuta Občine Mislinja Uradni list RS, št. 63/2010, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012, 27/2016, 61/2016) in 7. ter 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mislinja (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2010, 27/2016)

 

S K L I C U J E M

2 . SEJO OBČINSKEGA SVETA MISLINJA

 

Seja bo v četrtek, 22.12.2022, ob 18. uri,

v sejni dvorani PC Lopan v Mislinji, Šolska cesta 55, Mislinja

 

Predlagam naslednji

 

D N E V N I  R E D :

 

1. Obravnava in sklepanje o predlogih za imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta (gradivo):

1.1. Odbor za javne finance (5 članov);

1.2. Odbor za gospodarske dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo (5 članov);

1.3. Odbor za negospodarske dejavnosti (5 članov);

1.4. Odbor za okolje in prostor (5 članov);

1.5. Statutarno – pravna komisija (3 člani)

Poročevalec: Jaka Šilak, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

2. Obravnava in sklepanje o predlogih za imenovanje članov Nadzornega odbora občine Mislinja (5. članov) (gradivo)

Poročevalec: Jaka Šilak, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

3. Obravnava in sklepanje o predlogih za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Mislinja (5 članov) (gradivo);

Poročevalec: Jaka Šilak, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

4. Obravnava in sklepanje o predlogih za imenovanje članov Žirije za nagrade in priznanja občine Mislinja (5 članov) (gradivo);

Poročevalec: Jaka Šilak, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

5. Obravnava in sklepanje o predlogih za imenovanje članov Občinske volilne komisije (8 članov) (gradivo);

Poročevalec: Jaka Šilak, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

 

Priloga: zapisnik

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, mag. posl. ved, l.r., župan