New Page 2

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šenčur ( Uradno glasilo slovenskih občin, 58/16)   ) in na podlagi 8. člena Statuta Občine Šenčur  (Uradni vestnik Gorenjske, 2/11) je občinski svet Občine Šenčur na 17. seji občinskega sveta Občine Šenčur, z dne 22. 12. 2016  sprejel naslednji

 

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA IN  ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE ŠENČUR  ZA LETO 2017

 

1.člen

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 znaša 0,00267320 EUR

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče za leto 2017  znaša 0,01077490 EUR.

 

2.člen

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2017.

 

Številka: 422-60/2016-1

Datum: 22. 12. 2016

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan