Na podlagi 7.člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 22.člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 59/99,61/99, 79/99, 89/99), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98, 68/98, 74/98, 70/00, 100/00, 87/01, 16/02, 51/02), 26. in 27. člena Odloka o pogojih dobave in načinu oskrbe s pitno vodo na območju občine Rače-Fram (MUV, 12/97) ter 7. in 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, 12/99 in 18/00) je občinski svet občine Rače-Fram na svoji 11. redni seji, dne 16. decembra 2003, sprejel naslednji
 
SKLEP
 
 
o določitvi cene čiščenja odpadnih voda na območju občine Rače-Fram
 
 
I.
 
S tem sklepom se daje soglasje k uvedbi cene čiščenja odpadnih voda na območju občine Rače-Fram in sicer v višini :
 
 
• 30,00 SIT/m3 za gospodinjstvo - fizične osebe
 
 
• 60,00 SIT/m3 za gospodarstvo - pravne osebe
 
II.
 
Vse cene so brez DDV.
 
III.
 
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, začne pa veljati s 1. 1. 2004.
 
 
Župan Občine Rače-Fram
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/11-2003-99
Datum: 17. december 2003