New Page 1

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

Številka: 900-3/2014-1-(41/04)

Datum: 15.1.2014

 

 

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 30. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 29.1.2014 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1) Potrditev zapisnika 29. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.12.2013 ter poročila o izvršitvi sklepov

 

2) Kadrovske zadeve

 

3) Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

 

4) Odlok o obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost - druga obravnava (gradivo)

 

5) Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj - prva obravnava (gradivo)

 

6) Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta ČI2 - centralne dejavnosti v Čirčah in merilih za odmero komunalnega prispevka - prva obravnava (gradivo)

 

7) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov (gradivo)

 

8) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (gradivo)

 

9) Soglasje k ceni storitev Pomoči na domu (gradivo)

 

10) Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda (gradivo)

 

11) Informacija o projektu Gorki (gradivo 1, 2, 3)

 

12) Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 4, 5)

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

Mohor Bogataj

 

Župan

 

 

zanj

 

Nada Mihajlović, dipl.upr.org.

 

Podžupanja

 

Priloge:

- Gradivo