New Page 2

Številka: 9000-0006/2013-1

Datum: 19.06.2013

 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

 

 

2. izredno sejo občinskega sveta v četrtek, 20. junija 2013 ob 19. uri, v

sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1) Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.  – II. branje

Poročevalec  župan (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

 

2) Razprava in sklepanje o prerazporeditvi sredstev v Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013 :

Naložba: »Rekonstrukcija Partizanske ceste in izvedba dovoza do parkirišča« (gradivo 1, 2)

Sofinanciranje investicije MIC GORIŠKA REGIJA (gradivo 1, 2)

 

3) Kadrovske zadeve:

Imenovanje predstavnikov Občine Kanal ob Soči v Svet javnega zavoda OŠ Kanal

 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani občine.

 

 

 

Župan, l.r.

 

Andrej Maffi

 

 

 

 

Vabljeni:

- člani občinskega sveta,

- direktorica občinske uprave,

- Ana Prosen, pravnica

 

Obveščeni:

- Nadzorni odbor,

- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči,

- mediji