Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98) in 24. člena Statuta Občine Rače -Fram (MUV 11/95) je občinski svet na svoji 36. redni seji dne 16.10.1998 sprejel naslednji
 
SKLEP
 
 
I.
 
V občinsko volilno komisijo občine Rače -Fram se imenujejo:
 
 
Za predsednika: za namestnika predsednika:
 
 
Marjan Glavar, Jože Velec
 
 
Mariborska c. 49/c, Rače Ješenca 1/a, Rače
 
 
Za člana: za namestnika člana:
 
 
Anton Jarc, Dušan Gjerkeš,
 
 
Kopivnik 14, Fram Fram 161, Fram
 
 
Za člana: za namestnika člana:
 
 
Renata PETEK Olga Borovnik
 
 
Mariborska c. 19, Rače Ptujska c. 27/a, Rače
 
 
Za člana: za namestnika člana:
 
 
Anka Vindiš Nada Gajser
 
 
Podova 59/a, RAČE Ješenca 23/b, RAČE
 
II.
 
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Rače -Fram, Grajski trg 14, Rače.
 
III.
 
Občinska volilna komisija se imenuje za 4(štiri) leta.
 
IV.
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Štev: 062-02-36-98
 
 
Datum. 16.10.1998
 
 
Predsednik občinskega sveta
 
občine Rače – Fram
 
 
Zdravko Jelšek, s.r.