New Page 2

Na podlagi 25. in 26. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet občine Hajdina na 2. redni seji, dne 7. 12. 2010 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU ODBORA ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

 

1. člen

V Odbor za negospodarske dejavnosti se imenujejo:

1.

Hilda Bedrač

-   predsednica,

2.

Ivan Vegelj

-  član,

3.

Uroš Krajnc

-  član,

4.

Jožica Lešnik

-  članica,

5.

Jožica Šijanec

-  članica,

6.

Katja Markež

-  članica,

7.

Uroš Gojkovič

-  član in

8.

Alfonz Strnad

-  član.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-3/2010

Hajdina, dne 7. decembra 2010

 

 

Občina Hajdina

 

Župan mag. Stanislav Glažar, l. r.