New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet Občine Hajdina na svoji 2. redni seji, dne 4. 12. 2014 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O DENARNI POMOČI ZA NOVOROJENCE V OBČINI HAJDINA

 

1. člen

V Odloku o denarni pomoči za novorojence v občini Hajdina (Uradni list RS, št. 44/04, 31/05 in 7/08; v nadaljevanju Odlok) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:

»Višina denarne pomoči v Občini Hajdina znaša 170 EUR  na novorojenca«.

 

2. člen

Ostala določila Odloka ostanejo nespremenjena.

 

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 152-02-3/2008-4

Datum: 4. 12. 2014

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan