New Page 1

Na podlagi določil 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne 9. 12. 1999 sprejel

ODLOK

o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 2000

1. člen

Do sprejetja občinskega proračuna za leto 2000 se javna poraba Občine Loški Potok začasno financira po proračunu za leto 1999.

2. člen

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 1999.

3. člen

Služba za izvrševanje proračuna občine mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin in druga določila, opredeljena v odloku o proračunu občine.

4. člen

Prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del občinskega proračuna za leto 2000.

5. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2000.

 

Št. 404-04/99-1

Župan Občine Loški Potok

Loški Potok, dne 9. decembra 1999.

Janez Novak, inž. l. r.