New Page 3

Naslov:

Finančni načrt Zdravstvenega doma Grosuplje 2008
Datum priprave finančnega načrta: februar, 2008

Predlagatelj:

Janez Marvič, dr. med., direktor Zdravstvenega doma Grosuplje

Pripravljalec:

Vera Kamnar, univ. dipl.oec.

Osnove za izdelavo programa:

- zakon o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99, 30/02) in 114/06
- pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04 in 141/04, 117/05 in 138/06)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ( UL RS 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04 )
- zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,110/02,14/07)
- navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. 91/00, 122/00),
- Slovenski računovodski standard 29 – računovodsko proučevanje (UL RS, št. 107/01, 118/05 (prenovljeni SRS), 114/06
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju, (Ur.l.RS 20/04, uradno prečiščeno besedilo, 70/05,14/06)
- realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2007

Finančni načrt: povezava