New Page 1

Na podlagi 53. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16) je Občinski svet Občine Zreče na 10. redni seji dne, 11.5.2016 sprejel

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ZREČE

 

1. člen

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/15) se v drugem odstavku 70. člena za točko h) doda nova točka i), ki se glasi:

» i) majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave na zemljišču določenem kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu oziroma v oddaljenosti največ 15 m od legalno zgrajenega stanovanjskega objekta.«

 

 

2. člen

Spremeni se tretja alineja drugega odstavka 132. člena tako, da se glasi:

» - gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov na obstoječih parcelah za potrebe prebivalcev, ki tam prebivajo ter pravnih oseb, ki so lastniki zemljišč na teh območjih.«

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 356-0002/2016-15

Datum: 12. 5. 2016

 

 

Občina Zreče

 

mag. Boris Podvršnik, župan