New Page 2

Na podlagi določil 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št.  87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019 in 44/2022-ZVO-2) in Statuta v Občini Hoče-Slivnica (GSO, št.  61/2018, 27/20 in 31/23) je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na svoji 5. redni seji dne 21. junija sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI CEN

ZA OBRAČUN STORITVE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO

 

1. člen

S tem sklepom se določijo cene za obračun storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Hoče-Slivnica, kjer oskrbo s pitno vodo opravlja Režijski obrat Občine Hoče-Slivnica.

 

2. člen

Storitev

Enota mere

Cena (v EUR na mdobavljene vode)

Subvencija

Vodarina

Količina dobavljene pitne vode

Cena brez DDV

DDV

Cena z DDV

Subvencija z DDV

Subvencionirana cena z DDV

m3

1,8169

0,1726

1,9895

0,8221

1,1674

 

3. člen

Mesečna tarifa omrežnine za oskrbo s pitno vodo zanaša:

 

Storitev

Enota mere

 

Cena (v EUR na vodomer/mesec)

Omrežnina 

za oskrbo 

s pitno vodo

Premer vodomera

Cena brez DDV

DDV

Cena z DDV

Subvencija z DDV

Subvencionirana cena z DDV

  DN  ≤20

6,40

0,6080

7,01

1,14

5,87

 

20 < DN < 40

 

19,20

1,8240

21,02

3,41

17,61

40 ≤ DN< 50

63,99

6,0790

70,07

11,37

58,70

 

  50 ≤ DN< 65

95,98

9,1181

105,10

17,05

 

88,05

 

80 ≤ DN<100

319,94

30,3943

350,33

56,82

293,51

100 ≤ DN<150

639,87

66,1859

706,06

119,03

587,03

150 ≤ DN

1.279,74

121,5753

1.401,32

227,26

1.174,06

 

4. člen

Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.

 

5. člen

S tem sklepom preneha na območju, kjer oskrbo s pitno vodo opravlja Režijski obrat Občine Hoče-Slivnica, veljati Sklep o določitvi cen za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo (GSO, št. 28/2022).

 

6. člen

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin GSO in začne veljati s 1. 7. 2023.

 

 

Številka: 03201-9/2023-012

Datum: 21. 6. 2023 

 

 

 

Občina Hoče-Slivnica

 

dr. Marko Soršak, župan