New Page 2

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja

 

javni razpis

za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

 

1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov (v nadaljevanju: programov) v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS), ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu 2019.

2. Razpisna področja in cilji

Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2019 na naslednjih področjih:

– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),

– gledališka in lutkovna dejavnost,

– plesna dejavnost,

– fotografska, filmska in video dejavnost,

– likovna dejavnost,

– literarna dejavnost,

– večzvrstna dejavnost.

Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in umetnostjo ter delujejo v MOMS.

Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture v letu 2019. MOMS bo sofinancirala stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2019 na območju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.

3. Splošni pogoji

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva oziroma posamezne sekcije ali skupine v okviru društva. Prijavitelj mora zadostiti naslednjim pogojem na javnem razpisu:

– je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;

– ima sedež v MOMS;

– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;

– ima potrjen program s strani izvršnega organa društva;

– deluje na področju kulture najmanj eno leto.

Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev programov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

5. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, je 10.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu MOMS za leto 2019 na proračunski postavki 18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev, konto 4120-00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

6. Razpisni kriteriji

a) Kriteriji za izbor programov za vsa razpisna področja so:

– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predloženega programa,

– reference izvajalca, dosedanje delovanje, ki je bilo v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in odmevno,

– obiskanost prireditev,

– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo programa (kadrovska, tehniška in organizacijska usposobljenost, realnost ciljev in izvedbe programa),

– kontinuiteta in večletno izvajanje programa,

– število članov društva oziroma sekcije,

– raven prijavljenega programa dosega oziroma presega občinski nivo,

– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost.

b) Uporaba kriterijev

Izbrani bodo tisti programi, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti programi, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih programov za leto 2019.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019. Zadnji rok za predložitev zahtevka in poročila je 1. 12. 2019.

8. Rok razpisa: razpis je odprt od 5. 4. 2019 do 6. 5. 2019.

9. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

– besedilo razpisa,

– prijavni obrazec,

– vzorec pogodbe.

Prijavitelj mora ob prijavi programa na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec,

– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju programa.

Vloga za posamezni program se pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si.

Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.

10. Način pošiljanja in vsebina vlog

Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni programi 2019 – dejavnost«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kulturni programi 2019 – dejavnost« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu

Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge predvidoma 7. maja 2019. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.

Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež sofinanciranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega programa.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.

 

Mestna občina Murska Sobota