New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 7. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 26. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel

 

O D L O K 

o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči 

 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(uporaba izrazov) 

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

2. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom Občina Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) določa:

– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;

– način izvajanja pogrebne slovesnosti;

– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;

– osnovni obseg pogreba;

– način in čas pokopa;

– način pokopa, če je plačnik občina;

– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;

– ravnanje s pokojnikom do pokopa;

– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;

– obratovanje mrliških vežic;

– obseg prve ureditve groba;

– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;

– način oddaje grobov v najem;

– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;

– zvrsti grobov;

– okvirni tehnični normativi za grobove;

– mirovalna doba za grobove;

– način oblikovanja cene uporabe pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;

– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;

– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.

 

3. člen 

(javna služba) 

(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.

(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.

 

4. člen 

(upravljavec pokopališč) 

(1) Upravljavec pokopališč v občini je Režijski obrat Občine Kanal ob Soči.

(2) Režijski obrat upravlja z naslednjimi pokopališči v Občini Kanal ob Soči:

– pokopališče Prilesje pri Plavah

– pokopališče Gorenje Polje

– pokopališče Deskle

– pokopališče Kanal

– pokopališče Avče

– pokopališče Levpa

– pokopališče Kal nad kanalom

– pokopališče Ročinj

– pokopališče Srednje

– pokopališče Marijino Celje – Lig

– pokopališče Zapotok.

 

5. člen 

(izrazi) 

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.

 

6. člen 

(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.

 

2 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA 

 

7. člen 

(24-urna dežurna služba) 

(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

(2) Obvezna občinska gospodarska javna služba iz prvega odstavka tega člena se izvaja s podelitvijo koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje 24-urne dežurne službe. Koncesijo za izvajanje javne službe občina podeli na podlagi javnega razpisa po postopku določenim s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.

(3) Način izvajanja 24-urne dežurne službe se podrobneje določi z odlokom, ki ga sprejme občinski svet.

 

3 POGREBNA SLOVESNOST 

 

8. člen 

(izvajalec pogrebne dejavnosti) 

(1) Izvajalec tržne pogrebne dejavnosti v občini je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi.

(2) Pri opravljanju pogrebne slovesnosti se izvajalec drži določb zakona, pokopališkega reda, zagotavlja pieteto in upošteva zdravstvene in sanitarno-higienske predpise.

 

9. člen 

(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 

(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.

(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.

(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.

(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem pokopališkim redom.

(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.

(7) Verski obred se praviloma opravi v začetku pogrebne svečanosti. Opravi se lahko v mrliški vežici, če so za to izpolnjeni pogoji, ali v objektih verskih skupnosti.

(8) Pri pogrebni svečanosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je v tem primeru odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.

 

4 STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA 

 

10. člen

(pokopališko pogrebno moštvo) 

(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih v občini lahko izvaja izvajalec pogrebne službe, stanovski predstavniki ali druge od naročnika izbrane osebe.

(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma verskega objekta, v primeru verskega obreda, do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.

(3) Storitev pokopališko pogrebnega moštva zaračuna izvajalec le-te naročniku pogreba.

 

5 POGREB 

 

11. člen

(osnovni obseg pogreba) 

Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.

 

12. člen 

(prijava pokopa) 

(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča iz 4. člena tega odloka naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.

(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.

(3) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno bivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega bivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno bivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega bivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma bila najdena.

 

13. člen 

(priprava pokojnika) 

Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

 

14. člen 

(minimalna pogrebna slovesnost) 

Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pokopališko pogrebno moštvo, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.

 

15. člen 

(pokop) 

(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.

(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le izjemoma kot posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.

(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava občine na podlagi vloge naročnika pogreba.

 

6 NAČIN IN ČAS POKOPA 

 

16. člen

(način pokopa) 

(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:

– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,

– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,

– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.

(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.

(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

 

17. člen 

(čas pokopa) 

(1) Pokop na pokopališčih v občini se lahko opravi vsak dan med 10. in 19. uro.

(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

 

7 NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 

 

18. člen

(način pokopa, če je plačnik občina) 

Če je plačnik pokopa občina, se pokop lahko opravi v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob; v žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob; raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.

 

8 POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 

 

19. člen

(pokop zunaj pokopališča) 

(1) V občini je pokop zunaj pokopališča dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.

(2) Pokop zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s tem odlokom.

(3) Posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti se lahko opravi na podlagi izdanega soglasja občinske uprave. Občinska uprava izda soglasje na podlagi vloge naročnika pogreba. Vlogi je potrebno priložiti soglasje lastnika parcele oziroma objekta, v katerem se grobnica nahaja.

 

9 MRLIŠKE VEŽICE 

 

20. člen

(mrliške vežice) 

(1) Krsta s pokojnikom ali žara s pepelom pokojnika se praviloma položi v mrliško vežico na dan pogreba ob uri, dogovorjeni z naročnikom ali izvajalcem pogreba.

(2) Izjemoma se v dogovoru z upravljavcem krsta s pokojnikom ali žara s pepelom pokojnika položi v mrliško vežico že dan pred pogrebom, lahko pa tudi dan pred upepelitvijo.

(3) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka so odprte vsak dan med 7. zjutraj in 22. uro zvečer.

(4) Izjemoma je na predhodno željo pokojnika ali naročnika pogreba v dogovoru z upravljavcem mrliška vežica odprta tudi dlje.

(5) Pokojnik lahko leži tudi v drugi vežici v občini ali izven nje, doma ali v verskem objektu.

(6) Pokojnik lahko leži doma le v primeru, da smrt ni posledica nalezljivih bolezni in v primeru, da stanovanjska hiša nima več kot dve stanovanji.

(7) Pokojnik lahko leži v verskem objektu ob predhodnem soglasju upravljavca verskega objekta.

 

10 PRVA UREDITEV GROBA 

 

21. člen

(prva ureditev groba) 

(1) Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče.

(2) Prvo ureditev groba izvede izvajalec pogrebne dejavnosti v dogovoru z naročnikom.

 

11 VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 

 

22. člen

(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 

Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:

– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;

– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;

– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;

– vodi evidenco o grobovih in pokopih;

– organizira in nadzira dela na pokopališču;

– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;

– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.

 

23. člen 

(prepovedi) 

Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:

– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;

– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;

– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;

– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;

– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;

– opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti.

 

12 NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 

 

24. člen

(oddaja grobov v najem) 

(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.

(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.

(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba skleniti najemno pogodbo v roku 30 dni, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.

(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.

(5) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.

(6) V primeru, da je plačnik pogreba občina in da najemnik ni znan, upravljavec pokopališča lahko po preteku mirovalne dobe grob prekoplje in ga odda v najem drugemu najemniku.

(7) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca tekočega leta.

 

25. člen 

(dolžnosti najemnika groba) 

(1) Dolžnosti najemnika groba:

– skleniti najemno pogodbo,

– spoštovati določbe najemne pogodbe,

– redno vzdrževati grob,

– redno plačevati najemnino za grob,

– urejanje groba v skladu z načrtom pokopališča in soglasjem upravljavca.

(2) V primeru, da najemnik kljub opozorilom ne redno vzdržuje groba v skladu s tem odlokom, upravljavec lahko razveljavi najemno pogodbo.

 

26. člen 

(pogodba o najemu groba) 

(1) Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:

– osebe najemnega razmerja;

– čas najema;

– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;

– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;

– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;

– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.

(2) Pogodba o najemu grobu se sklepa za nedoločen čas.

 

13 POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 

 

27. člen

(posegi v prostor na pokopališču) 

(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.

(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.

(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v osmih dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.

(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.

 

14 GROBOVI 

 

28. člen

(zvrsti grobov) 

Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokop:

– enojni, dvojni, povečani grobni prostor in grobnice,

– grobišča, kostnice in skupna grobišča,

– žarni grobovi,

– prostor za raztros pepela,

– prostor za anonimni pokop.

 

15 OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 

 

29. člen

(grobovi) 

(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Talni enojni grobovi so globoki 1,5 m in se lahko poglobijo do 2,00 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnega groba je največ 1,00 m, dolžina pa največ 2,20 m.

(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu.

V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so globoki 1,5 m in se lahko poglobijo do 2,00 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina dvojnega groba je največ 2 m, dolžina pa največ 2,20 m.

(3) Novi otroški grobovi na pokopališčih niso predvideni. Za pokop umrlih otrok se uporabljajo žarni, enojni ali dvojni grobovi.

(4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega enojnega ali dvojnega grobnega prostora.

(5) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare.

 

30. člen 

(žarni grobovi) 

(1) Žarni grobovi so lahko talni ali zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.

(2) Talni žarni grob je globok 0,7 m in širok 0,80 m. Dolžina žarnega groba je največ 1,60 m. Talni žarni grob se lahko poglobi za 0,30 m za nove žare.

(3) Dimenzije zidnega žarnega groba so višina 0,80 m, širina 0,80 m in globina 0,60 m, vanj pa je mogoče shraniti najmanj 6 žar.

(4) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.

 

31. člen 

Ureditev prostora za raztros pepela na pokopališčih, način izvajanja raztrosa ter obračun storitev povezanih z raztrosom se uredi s posebnim pravilnikom.

 

32. člen 

(prekop) 

 

(1) Na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo za to upravičen interes, se sme grob odpreti in se umrli prekoplje ter prenese na drugo pokopališče ali v drugi grob na istem pokopališču. Za prekop mora biti pridobljeno poprejšnje pisno soglasje najemnika groba in dovoljenje pristojnega občinskega organa.

(2) Ekshumacije (prekopi zaradi sodne preiskave), ki so bile uradno odrejene na zahtevo pravosodnih organov, se opravljajo ob vsakem času. Drugi prekopi se opravljajo v obdobju, ko temperatura ozračja ne presega + 10 °C.

(3) Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.

(4) Prekop lahko izvede izključno izvajalec pogrebne dejavnosti.

(5) Izkopani posmrtni ostanki se pred ponovnim pokopom lahko upepelijo.

(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prekop žar.

 

33. člen 

(mirovalna doba za grobove) 

(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od 10 let.

(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.

 

16 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN OBLIKOVANJA CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE 

 

34. člen

(1) Viri financiranja pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini:

– iz najemnin za grobne prostore,

– iz najemnin mrliške vežice,

– iz proračuna občine,

– iz drugih virov.

(2) Izvajalec pogrebne dejavnosti zaračuna storitve pogreba neposredno naročniku pogreba.

(3) Cena najema grobnih prostorov in cena uporabe mrliške vežice, vključujejo naslednje stroške:

– strošek električne energije,

– strošek odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov,

– strošek porabe vode,

– strošek zavarovalnih premij,

– strošek tekočega vzdrževanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in naprav,

– strošek investicijskega vzdrževanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in naprav,

– strošek storitev,

– strošek dela,

– amortizacija,

– strošek najema pokopališč, ki niso v lasti Občine Kanal ob Soči,

– drugi stroški.

(4) Cena najema grobnega prostora se definira glede na velikost grobnega prostora.

(5) Ceno najema grobnih polj in ceno uporabe mrliške vežice s sklepom potrjuje Občinski svet Občine Kanal ob Soči.

(6) Najem grobnih polj se najemnikom zaračuna enkrat letno ali po dogovoru za deset let vnaprej.

 

17 NADZOR 

 

35. člen

(nadzor) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija.

 

18 PREKRŠKI 

 

36. člen

(prekrški) 

(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki pogrebno dejavnost ne izvaja v skladu z določili Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter tem odlokom.

(2) Z globo 300 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila iz 23. člena tega odloka.

 

19 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

37. člen

(prenehanje veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 13/98).

 

38. člen 

(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 9000-0005/2018-5

Kanal ob Soči, dne 14. junija 2018

 

 

Župan

Občine Kanal

 

Andrej Maffi l.r.