New Page 2

Na podlagi 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 93. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 21. redni seji dne 28. 11. 2001 sprejel

O D L O K

o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2001

1. člen

V odloku o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2001 (Uradni list RS, št. 7/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Občinski proračun za leto 2001 obsega:

A)    Bilanca prihodkov in odhodkov                              v SIT

I.    Skupaj prihodki                                   248,800.867,73

II.   Skupaj odhodki                                    230,322.689,09

III.  Proračunski presežek (I.-II.)                     +54,478.178,64

B)    Račun finančnih terjatev in naložb

IV.   Prejeta vračila danih posojil in prodaja

      kapitalskih deležev                                            –

V.    Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev                 –

VI.   Prejeta minus dana posojila in spremembe

      kapitalskih deležev (IV.-V.)                                   –

VII.  Skupni presežek (prihodki minus odhodki)

      ter saldo prejetih in danih posojil

      (I.+IV.)-(II.+V.)

C)    Račun financiranja

VIII. Zadolževanje proračuna                                         –

IX.   Odplačila dolga                                                –

X.    Neto zadolževanje                                  51,000.000,00

XI.   Povečanje sredstev na računih                      59,344.450,80

Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-004/99

Cerkvenjak, dne 28. novembra 2001.

Župan

Občine Cerkvenjak

Jože Kraner l. r.