New Page 1

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC ter 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 16. člena Statuta Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sv. Andraž v Slov. goricah št. 56/15) ter 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16) sta Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 1. izredni seji, dne 20. 3. 2018 ter Občinski svet Občine Cerkvenjak na 5. izredni seji dne 21. 3. 2018 sprejela

 

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci 

 

1. člen 

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 18/2008, 15/2010, Uradni list RS, št. 74/16), v nadaljevanju: odlok, se v 2. členu spremeni besedilo, ki se glasi:

»Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci. Sedež zavoda je: Cerkvenjak 24, 2236 Cerkvenjak. Skrajšano ime zavoda je OŠ Cerkvenjak - Vitomarci.

V sestavo zavoda sodijo:

– Osnovna šola Cerkvenjak, Cerkvenjak 24, 2236 Cerkvenjak

– Podružnična šola Vitomarci, Vitomarci 42 b, 2255 Vitomarci

– Enota vrtca Cerkvenjak, Cerkvenjak 24 A, 2236 Cerkvenjak

– Enota vrtca Vitomarci, Vitomarci 42 b, 2255 Vitomarci.

Ustanoviteljici s sklepom v skladu s predpisi in, če so za to podani zakonski razlogi organizirata delo v novi podružnični šoli oziroma enoti vrtca.«

 

2. člen 

 

Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Občinski svet Občine Cerkvenjak. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

Št. 007-4/2018-4

Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 20. marca 2018

 

Županja 

Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

Darja Vudler l.r.

 

Št. 007-002/2008

Cerkvenjak, dne 21. marca 2018

 

Župan 

Občine Cerkvenjak 

Marjan Žmavc l.r.