New Page 1

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) je Občinski svet občine Hajdina na svoji 14. redni seji, dne 26. 5. 2021 sprejel

 

SKLEP

O PRENEHANJU DOLŽNOSTI ČLANICE IN O IMENOVANJU NOVEGA ČLANA V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 

1. člen

Karmen Jerenko, zaradi odstopa, preneha mandat članice v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

 

2. člen

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenuje novi član Aleš Sakelšek.

 

3. člen

Mandatna doba imenovanega v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu traja do izteka mandata sveta v sedanji sestavi.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-6/2018-2

Datum: 26. 5. 2021

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan