New Page 2

Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 17. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 ZNOrg), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19), Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17), Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/18) in Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019

 

javni razpis

za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019

 

Sofinancira se Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019 (v nadaljevanju: LPŠ).

I. Naziv in sedež izvajalca razpisa: naročnik javnega razpisa je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota.

II. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019 (v nadaljevanju: JR), je določena v uvodu tega dokumenta.

III. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih športnih programov in področij športa:

A) Športni programi

1.0. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

2.0. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

3.0. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

4.0. Kakovostni šport

5.0. Vrhunski šport

6.0. Šport invalidov

7.0. Športna rekreacija

8.0. Šport starejših

B) Razvojne dejavnosti v športu

1.0. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

1.1. Založništvo v športu

1.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija (podpora športu)

C) Organiziranost v športu

1.0. Organiziranost v športu

1.1. Delovanje športnih društev in zvez

D) Športne prireditve in promocija športa

1.0. Športne prireditve in promocija športa

1.1. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu

IV. Pogoji za kandidiranje na JR

Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja LPŠ imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota,

– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova dejavnost pa je izvajanje športnih programov (ena od dejavnosti ali glavna dejavnost),

– izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,

– imajo za prijavljene športne programe/področja športa:

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje strokovnega dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 

– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

Za izpolnjevanje prostorskih pogojev se šteje sklenjena pogodba z lastnikom ali upravljavcem objekta ali prostorov, kjer se programi izvajajo, razen v primeru, če se dejavnost izvaja na prostem, v tem primeru je pogoj izpolnjen.

Izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/18).

Vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).

Upravičeni izvajalci LPŠ v skladu z odlokom so:

– športna društva in športne zveze, ki so registrirane in imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota,

– zavodi, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Mestni občini Murska Sobota,

– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in so registrirane v Mestni občini Murska Sobota,

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ v Mestni občini Murska Sobota,

– zasebni športni delavci v Mestni občini Murska Sobota.

V. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje

Okvirna skupna višina razpisanih sredstev znaša 320.000,00 €.

Predvidene višine sredstev, ki so namenjene izvedbi razpisanih športnih programov in področij športa so:

 

Naziv

Predvidena razpisana sredstva v €

1.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

9.300

2.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

1.200

3.

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

138.000

4.

Kakovostni šport

72.000

5.

Vrhunski šport

9.400

6.

Šport invalidov

5.500

7.

Športna rekreacija

15.000

8.

Šport starejših

1.600

9.

Razvojne dejavnosti v športu

5.000

10.

Organiziranost v športu

55.000

11.

Športne prireditve in promocija športa

8.000

Sredstva za ta namen so predvidena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 na postavki: 18051013 Letni program športa.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov in področij športa

Izbrani športni programi in področja športa bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev, namenjenih za Letni program športa za leto 2019 na osnovi Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ v Mestni občini Murska Sobota so sestavni del odloka.

Za najem športne dvorane ali drugih objektov se izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe športnega objekta.

VII. Obdobje porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za izvajanje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019 morajo biti porabljena v letu 2019.

VIII. Rok za predložitev vlog in način oddaje vlog

Vloga za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019 mora biti izdelana izključno preko spletne aplikacije www.lps-ms.si. Kopijo podpisane in ožigosane vloge skupaj z vzorcem podpisane pogodbe s strani zakonitega zastopnika izvajalca programa športa in področij športa ter skupaj z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, vlagatelji oddajo v skladu z navodili iz tega poglavja, in sicer:

Vlagatelji morajo kopijo vloge podpisane in ožigosane s spletne aplikacije, skupaj z vzorcem pogodbe ter skupaj z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, oddati na vložišču Mestne občine Murska Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 19. 4. 2019 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za predložitev vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

– naslov vlagatelja (polni naslov pošiljatelja),

– naslov prejemnika (Mestna občina Murska Sobota),

– pripis »Ne odpiraj – vloga«, Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019.

IX. Datum in način odpiranja vlog

Strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa bo pravočasno prispele vloge odpirala od dne 23. 4. 2019. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovila popolnost prejetih vlog in, če izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.

Vlagatelji, ki bodo vložili nepopolne vloge, bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v predpisanem roku, se s sklepom zavržejo.

X. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR: vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci športnih programov in področij športa, bo župan Mestne občine Murska Sobota sklenil pogodbe o sofinanciranju.

XI. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij o JR: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresirani dobili pri strokovnem sodelavcu za šport Zavoda za kulturo, turizem in šport: Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska ul. 3, 9000 Murska Sobota), GSM: 031/792-969; e-naslov: goran.gutalj@sz-ms.si.

XII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva preko spletne aplikacije www.lps-ms.si, spletne strani Zavoda za kulturo, turizem in šport Mestne občine Murska Sobota: www.zkts-ms.si in spletne strani Mestne občine Murska Sobota: www.murska-sobota.si/.

 

Mestna občina Murska Sobota