New Page 1

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 67/06, 59/06) je župan Občine Vojnik sprejel

SKLEP

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Arclin

1. člen

(splošno)

(1) S tem sklepom določa župan Občine Vojnik začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Arclin (v nadaljevanju OPPN).

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 - v nadaljevanju ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.

(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje od leta 1986 do 1990 za območje Občine Vojnik - prostorski plan Občine Vojnik (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88, ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99 in 79/04) je območje, ki je predmet OPPN predvideno za urejanje s prostorskim načrtom.

(2) S pridobitvijo lastništva nad zemljiščem v Arclinu so investitorji podali pobudo za gradnjo večstanovanjskega objekta skupaj s prometno ter komunalno in energetsko infrastrukturo. Predmetni OPPN je osnova za pridobitev potrebnih gradbenih dovoljenj.

3. člen

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obravnava zemljišča na parc. št. 159/2 in 147/1, vse k.o. Arclin. Na vzhodni strani območja urejanja poteka regionalna cesta, na severni strani je že izgrajen bencinski servis, na južni strani je območje obcestne stanovanjske pozidave, na zahodni strani so kmetijske površine in reka Hudinja.

(2) Območje urejanja z OPPN je velikosti cca 2.200 m2.

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.

(2) V postopku priprave OPPN mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:

- geodetske podlage v digitalni in analogni obliki za izdelavo OPPN,

- podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,

- idejne zasnove načrtovane ureditve,

- idejne zasnove priključitve območja urejanja na regionalno cesto in ostale prometne ureditve,

- idejne zasnove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.

(3) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.

(4) Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.

(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov - ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odločba US in 93/05 - ZVMS) in ga izbere naročnik.

5. člen

(nosilci urejanja prostora)

(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (varstvo voda),

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo okolja),

4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),

5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje (upravljanje z državnimi cestami),

6. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija),

7. VO-KA, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje (vodovod, kanalizacija),

8. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije),

9. Energetika JP, Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje (ogrevanje),

10. Javne naprave JP, Teharska cesta 49, 3000 Celje (odpadki),

11. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (plin),

12. Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.

(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.

(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.

6. člen

(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

 

Faza

Rok izdelave

Nosilec

- sklep župana o začetku

|junij, 2007

župan

priprave OPPN

 

 

- izdelava osnutka OPPN

julij, 2007

izdelovalec OPPN

za pridobitev smernic

 

 

- pridobivanje smernic

avgust 2007

izdelovalec OPPN

- usklajevanje smernic

september, 2007

izdelovalec OPPN

- izdelava dopolnjenega

september, 2007

izdelovalec OPPN

osnutka OPPN

 

 

- javno naznanilo javne

oktober, 2007

Občina Vojnik

razgrnitve in javne

 

 

obravnave OPPN

 

 

- javna razgrnitev

oktober, 2007

Občina Vojnik

- izdelava gradiva za

oktober 2007

izdelovalec OPPN

javno obravnavo

 

 

- sodelovanje in

oktober 2007

izdelovalec OPPN,

obrazložitev na javni

 

občina,

obravnavi

 

investitor

- izdelava stališč do

november, 2007

izdelovalec OPPN

pripomb

 

 

- uskladitev stališč do

november, 2007

idelovalec OPPN,

pripomb z Občino Vojnik

 

Občina Vojnik,

in investitorjem

 

investitor

- obravnava stališč do

november, 2007

Občina Vojnik,

pripomb

 

izdelovalec OPPN

- obvestilo lastnikom o

december, 2007

Občina Vojnik

stališčih do njihovih

 

 

pripomb

 

 

- izdelava predloga OPPN

december, 2007

izdelovalec OPPN

za pridobitev mnenj

 

 

- pridobivanje mnenj

januar, 2008

izdelovalec OPPN

- usklajevanje mnenj

februar, 2008

izdelovalec OPPN

- izdelava usklajenega

februar, 2008

izdelovalec OPPN

predloga OPPN za sprejem

 

 

- priprava gradiva za

februar, 2008

Občina Vojnik

sejo OS

 

 

- sodelovanje in

marec, 2008

izdelovalec OPPN,

obrazložitev usklajenega

 

Občina Vojnik

predloga na seji OS in

 

 

odborih

 

 

- objava odloka o OPPN v

april, 2008

Občina Vojnik

Uradnem listu RS

 

 

- izdelava končnega

april, 2008

izdelovalec OPPN

dokumenta

 

 

 

7. člen

(obveznosti s financiranjem OPPN)

(1) Izdelavo OPPN financira naročnik in investitor prostorske ureditve.

(2) Naročnik Občini Vojnik preda 3 izvode sprejetega dokumenta.

8. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in v svetovnem spletu na www.vojnik.si in začne veljati z dnem objave.

(2) Občina Vojnik pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.

 

 

Št. 35030-0002-2007/1

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 6. julija 2007

Benedikt Podergajs l.r.