New Page 2

Štev.: 900-10-2016

Datum: 16.3.2016

 

Na podlagi 18. člena Statuta občine Gorišnica (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 25/06) in na podlagi 22. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/06)

 

SKLICUJEM

 

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Gorišnica, ki bo

 

v četrtek, dne 24. 3. 2016, ob 17. uri,

sejni sobi občine Gorišnica.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev navzočnosti, pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gorišnica (zapisnik)

2. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorišnica (gradivo)

3. Odlok o spremembah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorišnica (gradivo)

4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2015 (gradivo)

5. DIIP rekonstrukcija javne poti JP 602731 in JP 602261 (gradivo)

6. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2016 (gradivo)

7. Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Gorišnica

8. Ceniki storitev (gradivo)

9. Obravnava vlog (gradivo)

10. Predlogi in vprašanja

 

Prosim za zanesljivo in točno udeležbo!

 

Občina Gorišnica

Jožef Kokot, župan