New Page 2

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 23. redni seji dne 18. 6. 2009 sprejel

S K L E P

o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

I.

Nepremičnini s parcelno številko 789/4 k.o. Vrsno se odvzame status grajenega javnega dobra.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-39/08

Kobarid, dne 18. junija 2009

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.