New Page 2

 

Na podlagi 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) ter 43. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 2/00) je Svet mestne občine Kranj na 25. seji dne 27. 6. 2001 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj

 

 

1. člen

 

 

Ustanovi se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj. Kot skrajšan naziv se uporablja kratica SPV.

 

 

2. člen

 

 

SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Mestne občine Kranj.

 

 

SPV opravlja zlasti naslednje naloge:

 

 

1. obravnava in proučuje cestnoprometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa,

 

 

2. skrbi za organizirano vzgojo udeležencev v cestnem prometu,

 

 

3. usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in organizacij na področju prometa,

 

 

4. predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu,

 

 

5. samostojno organizira preventivno vzgojne akcije za izboljšanje cestnoprometne varnosti,

 

 

6. sodeluje s strokovnimi službami občinske uprave Mestne občine Kranj in Policijsko postajo Kranj ter drugimi subjekti na področju cestnega prometa,

 

 

7. sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju UE Kranj in na širšem regijskem območju ter s SPV Republike Slovenije.

 

 

3. člen

 

 

Ožje delovno telo SPV je odbor, ki ga sestavlja sedem članov:

 

 

1. predsednik SPV,

 

 

2. predsednik občinske uprave Mestne občine Kranj,

 

 

3. predsednik Sveta za varnost pri Mestni občini Kranj ali njegov namestnik,

 

 

4. predstavnik Policijske postaje Kranj,

 

 

5. predsednik Izpitnega centra Kranj,

 

 

6. koordinator za vrtce in šole,

 

 

7. predsednik tehnične komisije.

 

 

Predsednika SPV imenuje župan Mestne občine Kranj na predlog občinske uprave. Ostale člane odbora SPV imenuje župan na predlog predsednika SPV.

 

 

Mandatna doba članov odbora SPV je štiri leta.

 

 

4. člen

 

 

Organizacijske in tehnično-administrativne naloge za potrebe SPV opravlja tajnik SPV, ki ga na predlog občinske uprave MOK in predsednika SPV s sklepom imenuje župan Mestne občine Kranj.

 

 

5. člen

 

 

Organizacijo in način dela SPV ureja poslovnik, ki ga v soglasju z županom Mestne občine Kranj, sprejme Odbor SPV.

 

 

6. člen

 

 

Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj, ki so svoje funkcije opravljali na dan uveljavitve tega odloka, opravljajo svoje delo do imenovanja novih članov.

 

 

7. člen

 

 

Z dnem sprejema odloka Mestna občina Kranj odstopa od dogovora o skupnem delovanju, organiziranosti in financiranju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj z dne 1. 2. 1999.

 

 

8. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 22601-01/01-41

Kranj, dne 27. junija 2001.

Župan

Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.