New Page 2

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 247. v zvezi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Kobarid na 31. redni seji dne 25. 9. 2018 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

I. 

 

Nepremičnini s parc. št. 3246/6 k.o. Livek se odvzame status javnega dobra.

 

II. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-53/2013

Kobarid, dne 11. oktobra 2019

 

Župan 

Občine Kobarid 

Marko Matajurc