New Page 2

 

Na podlagi 9. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila »List iz Markovcev (Uradni vestnik št. 6/2000 in 133/2003) in  16. člena Statuta (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006)  je Občinski svet Občine Markovci na 2. seji dne 7. decembra 2006 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o imenovanju  Uredniškega odbora glasila List iz Markovcev

 

 

1.

 

 

V Uredniški odbor javnega glasila »List iz Markovcev« se imenujejo:

 

 

Marija PRELOG, roj. 21. 3. 1965, Markovci 52, pošta Markovci;

 

 

Janez LIPONIK, roj. 29. 5. 1960, Markovci 23/a, pošta Markovci;

 

 

Darko MEZNARIČ, roj. 24. 3. 1973, Zabovci 44, pošta Markovci;

 

 

Alenka ROŽANC, roj. 12. 4. 1988, Stojnci 49, pošta Markovci;

 

 

Hedvika ROJKO, roj. 12. 9. 1974, Stojnci 138/d, pošta Markovci.

 

 

2.

 

 

Mandat  Uredniškega odbora  traja do izteka mandata občinskega sveta.

 

 

3.

 

 

Sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 011-0012/2006

 

 

Datum: 7. 12. 2006

 

 

Občina Markovci

 

 

župan Franc Kekec