New Page 2

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 9. člena Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 27/08 in 17/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 6. redni seji dne 15. 5. 2019 sprejel

 

S K L E P 

o določitvi višine faktorja G za leto 2020 

 

1. 

 

Višina faktorja G za določitev zneska za financiranje krajevnih skupnostih iz naslova prenesenih nalog za leto 2020 znaša 90.

 

2. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema na Občinskem svetu Občine Trebnje dalje.

 

Št. 410-5/2019-12

Trebnje, dne 15. maja 2019

 

Župan 

Občine Trebnje 

Alojzij Kastelic