New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 9. redni seji dne 23. 1. 2020 sprejel

 

O D L O K 

o proračunu Občine Turnišče za leto 2020 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen

 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Turnišče za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do kontov.

Splošni del proračuna za leto 2020 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):

KONTO

OPIS

Proračun leta 2019

A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2.768.362

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.150.362

70

DAVČNI PRIHODKI

2.010.002

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.872.652

 

703 Davki na premoženje

127.700

 

704 Domači davki na blago in storitve

9.550

 

706 Drugi davki

100

71

NEDAVČNI PRIHODKI

140.360

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

100.360

 

711 Takse in pristojbine

3.500

 

712 Denarne kazni

3.000

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

 

714 Drugi nedavčni prihodki

33.500

72

KAPITALSKI PRIHODKI

100.000

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

60.000

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

40.000

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731 Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

518.000

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

95.000

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

423.000

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

0

 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

2.996.657

40

TEKOČI ODHODKI

969.507

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

168.067

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

32.279

 

402 Izdatki za blago in storitve

698.428

 

403 Plačila domačih obresti

0

 

409 Rezerve

70.733

41

TEKOČI TRANSFERI

963.150

 

410 Subvencije

96.500

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

542.950

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

53.900

 

413 Drugi tekoči domači transferi

269.800

 

414 Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.044.000

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.044.000

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

20.000

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki

0

 

432 Investicijski transferi ožjim delom občin

20.000

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

–228.295

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

C – RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

80.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

80.000

 

500 Domače zadolževanje

80.000

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

 

550 Odplačilo domačega dolga

0

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–148.295

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

80.000

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

228.295

 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019

148.295

 

9009 Splošni sklad drugo

148.295

Splošni del proračuna, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Turnišče.

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen

 

(izvrševanje proračuna) 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- konta.

 

4. člen

 

(namenski prihodki proračuna) 

 

Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.

Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami), tudi požarne takse, prihodki od dajatve za omejeno rabo prostora, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, koncesijske dajatve od lova ter neporabljena sredstva iz preteklih let, prejetih za sofinanciranje investicij in ostalih projektov.

Prihodki od uporabnin in najemnin, ki jih ustvarijo javni zavodi z oddajanjem občinskega stvarnega premoženja, ki ga imajo v upravljanju, je prihodek proračuna.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun za prihodnje leto.

 

5. člen 

 

(namenska poraba sredstev) 

 

Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namen, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem uporabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegle s proračunom določena sredstva za posamezne namene.

Sredstva od uporabnin in najemnin, ki jih ustvarijo javni zavodi z oddajanjem stvarnega premoženja, se smejo uporabiti le za tekoče ali investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja.

 

6. člen 

 

(prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni proračunski postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko župan samostojno prerazporeja pravice porabe in sicer za neomejeno znotraj podprogramov posameznega proračunskega uporabnika. Med posameznimi glavnimi programi znotraj posameznega proračunskega uporabnika sme župan prerazporejati sredstva v obsegu, da skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa znotraj proračunskega porabnika ne presega 20 % obsega glavnega programa.

 

7. člen 

 

(polletno poročanje) 

 

Župan najkasneje do 30. julija vsem občinskim svetnikom pošlje poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo vsebuje:

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta,

2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev,

3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in

4. predlog potrebnih ukrepov.

 

8. člen 

 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov v prihodnjih letih) 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bo do zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2021 70 % navedenih pravic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za blago in storitve in za tekoče transferje ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 

9. člen 

 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Župan lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet, z izjemo prerazporeditev, skladnih s 6. členom tega odloka.

Projekti za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Dokumente identifikacije investicijskih projektov, ki so podlaga za uvrstitev v načrt razvojnih programov, sprejme župan. Druge dokumente, kot je predinvesticijska zasnova ali investicijski progam sprejema občinski svet.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov ali izločijo iz načrta razvojnih programov le na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

10. člen 

 

(odpiranje novih proračunskih postavk in podkontov) 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter 74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo stare.

Med izvrševanjem proračuna Občine Turnišče se lahko odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.

 

11. člen 

 

(proračunska rezerva) 

 

Proračunska rezerva je oblikovana kot proračunski sklad po Zakonu o javnih financah. V proračunsko rezervo se v letu 2020 izloči 24.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O porabi sredstev proračunske rezerve do višine 10.000 EUR za posamezni namen odloča župan. O porabi sredstev proračunske rezerve v višini 10.000 EUR ali več za posamezni namen odloča občinski svet.

 

12. člen 

 

(splošna proračunska rezervacija) 

 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo:

– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in

– za naloge za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije proračuna za posamezen namen odloča župan.

 

4. ODPIS DOLGOV 

 

13. člen

 

(odpis dolgov) 

 

Župan lahko dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnočljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

14. člen

 

(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev) 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb, ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko dolgoročno zadolži do višine 80.000,00 EUR, za investicije predvidene v proračunu.

Občina Turnišče lahko na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) za izvrševanje proračuna (za investicije, predvidene v proračunu) najame kredit iz državnega proračuna v višini 32.305,00 EUR.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti se lahko Občina Turnišče likvidnostno zadolži, vendar največ 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejete proračuna.

Občina Turnišče lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov, katerih ustanoviteljica je, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. V letu 2020 Občina Turnišče poroštvenih pogodb ne bo sklepala.

 

15. člen 

 

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov proračuna ter pravnih oseb v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 

 

Posredni proračunski uporabniki proračuna katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine ali če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji možni obseg možnega zadolževanja občine. Posredi proračunski uporabniki proračuna ter druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2020 ne smejo zadolžiti.

 

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

16. člen

 

(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-20/2020

Turnišče, dne 23. januarja 2020

 

Župan 

Občine Turnišče 

Borut Horvat