New Page 2

 

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Črnomelj na 5. redni seji dne 26. 3. 2003 sprejel

 

 

S T A T U T

 

 

Občine Črnomelj

 

 

(uradno prečiščeno besedilo)

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Občina Črnomelj je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Adlešiči, Balkovci, Bedenj, Belčji Vrh, Bistrica, Blatnik pri Črnomlju, Bojanci, Brdarci, Breznik, Breg pri Sinjem Vrhu, Butoraj, Cerkvišče, Črešnjevec pri Dragatušu, Črnomelj, Čudno selo, Dalnje njive, Damelj, Desinec, Deskova vas, Dečina, Dobliče, Doblička Gora, Dolenja Podgora, Dolenja vas pri Črnomlju, Dolenjci, Dolenji Radenci, Dolenji Suhor pri Vinici, Dolnja Paka, Draga pri Sinjem Vrhu, Dragatuš, Dragovanja vas, Dragoši, Drenovec, Drežnik, Fučkovci, Golek pri Vinici, Golek, Gorenja Podgora, Gorenjci pri Adlešičih, Gorenji Radenci, Gorica, Gornja Paka, Gornji Suhor pri Vinici, Griblje, Grič pri Dobličah, Hrast pri Vinici, Hrib, Jankoviči, Jelševnik, Jerneja vas, Kanižarica, Knežina, Kot ob Kolpi, Kot pri Damlju, Kovača vas, Kovačji Grad, Kvasica, Lokve, Mala Lahinja, Mala sela, Mali Nerajec, Marindol, Mavrlen, Mihelja vas, Miklarji, Miliči, Močile, Naklo, Nova Lipa, Obrh pri Dragatušu, Ogulin, Otovec, Paunoviči, Pavičiči, Perudina, Petrova vas, Pobrežje, Podklanec, Podlog, Prelesje, Preloka, Pribinci, Purga, Pusti Gradec, Rim, Rodine, Rožanec, Rožič Vrh, Ručetna vas, Sela pri Dragatušu, Sela pri Otovcu, Selce pri Špeharjih, Sečje selo, Sinji Vrh, Sodevci, Srednji Radenci, Stara Lipa, Stari trg ob Kolpi, Stražnji Vrh, Svibnik, Šipek, Špeharji, Talčji Vrh, Tanča Gora, Tribuče, Tušev Dol, Učakovci, Velika Lahinja, Velika sela, Veliki Nerajec, Vinica, Vojna vas, Vranoviči, Vrhovci, Vukovci, Zagozdac, Zajčji Vrh, Zapudje, Zastava, Zilje, Zorenci, Žuniči.

 

 

Sedež občine je v Črnomlju.

 

 

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

 

 

Občino predstavlja in zastopa župan.

 

 

močje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom.

 

 

2. člen

 

 

Na območju Občine Črnomelj so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov Občine Črnomelj so določeni s tem statutom in odlokom občine.

 

 

Imena in območja ožjih delov občine so:

 

 

– Krajevna skupnost Črnomelj

 

 

– Krajevna skupnost Adlešiči

 

 

– Krajevna skupnost Butoraj

 

 

– Krajevna skupnost Dobliče-Kanižarica

 

 

– Krajevna skupnost Dragatuš

 

 

– Krajevna skupnost Griblje

 

– Krajevna skupnost Kanižarica  

 

– Krajevna skupnost Petrova vas

 

 

– Krajevna skupnost Sinji Vrh

 

 

– Krajevna skupnost Stari trg ob Kolpi

 

 

– Krajevna skupnost Talčji Vrh

 

 

– Krajevna skupnost Tribuče

 

 

– Krajevna skupnost Vinica.

 

 

3. člen

 

 

Občina Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.

 

 

4. člen

 

 

Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.

 

 

Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih v skladu s tem statutom.

 

 

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

 

 

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine.

 

 

5. člen

 

 

Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo.

 

 

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

 

 

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelu prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze, z njimi združuje sredstva, oblikuje skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavlja ter upravlja sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.

 

 

6. člen

 

 

Občina Črnomelj ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.

 

 

Praznik občine je 19. februar, kot spomin na dogodek iz zgodovine slovenskega naroda, zasedanje SNOS leta 1944.

 

 

    Občina ima  žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Črnomelj, v zunanjem krogu na spodnji polovici pa ima naziv organa – Občinski svet; Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Občinska volilna komisija. V notranjem krogu ima navedbo sedeža občine: Črnomelj, Trg svobode 3. V sredini  žiga je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo  žiga občine določi župan s svojim aktom.

 

 

    Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

 

 

II. NALOGE OBČINE

 

 

7. člen

 

 

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:

 

 

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:

 

 

– sprejema statut in druge splošne akte občine,

 

 

– sprejema proračun in zaključni račun občine,

 

 

– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,

 

 

– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

 

 

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:

 

 

– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,

 

 

– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,

 

 

– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,

 

 

– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.

 

 

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:

 

 

– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,

 

 

– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,

 

 

– pospešuje gospodarski razvoj,

 

 

– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,

 

 

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.

 

 

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

 

 

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,

 

 

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,

 

 

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,

 

 

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,

 

 

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

 

 

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

 

 

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.

 

 

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:

 

 

– ustanavlja lokalne javne službe,

 

 

– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb,

 

 

– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,

 

 

– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,

 

 

– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,

 

 

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:

 

 

– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,

 

 

– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

 

 

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,

 

 

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

 

 

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

 

 

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

 

 

– spremlja stanje na tem področju,

 

 

– pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,

 

 

– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.

 

 

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

 

 

– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,

 

  – določa občinski program športa,  

 

– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,

 

 

– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,

 

 

– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.

 

 

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

 

 

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,

 

 

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

 

 

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,

 

 

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,

 

 

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

 

 

10. Upravlja, gradi in vzdržuje:

 

 

– lokalne javne ceste in druge javne poti,

 

 

– površine za pešce in kolesarje,

 

 

– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,

 

 

– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter

 

 

- zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.

 

 

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

 

 

– organizira reševalno pomoč v požarih,

 

 

– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,

 

 

– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,

 

 

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,

 

 

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

 

 

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

 

 

12. Ureja javni red v občini tako, da:

 

 

– sprejema ustrezne splošne akte,

 

 

– določa prekrške in  globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,

 

 

– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,

 

 

– organizira občinsko redarstvo,

 

 

– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,

 

 

– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

 

 

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

 

 

8. člen

 

 

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:

 

 

– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,

 

 

– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupne pravice občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine,

 

 

– določanje namembnosti  prostora,

 

 

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,

 

 

– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,

 

 

– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,

 

 

– mrliško ogledno službo in

 

 

– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

 

Občina lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih in obletnicah občanov.

 

 

9. člen

 

 

Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.

 
  Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:  
  – enotno matično številko občana;  
  – osebno ime;  
  – naslov stalnega ali začasnega prebivališča;  

 

– datum in kraj rojstva oziroma datum smrti;  
  – podatke o osebnih vozilih;  
  – podatke o nepremičninah ter  
  – druge osebne podatke v skladu z zakonom.  
 

Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti.  Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.

 
 

Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc brezplačno, oziroma pod enakimi pogoji, kot veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna.

 
 

Podatke lahko občina pridobi brezplačno v pisni obliki, na elektronskih pomnilniških medijih ali po elektronski poti.

 
  Pridobivanje osebnih podatkov po elektronski poti se občini odobri, ko zagotovi tehnične pogoje in pogoje, s katerimi se v skladu z zakonom zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.  
 

Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.

 

 

III. ORGANI OBČINE

 

 

1. Skupne določbe

 

 

10. člen

 

 

Organi občine so:

 

 

– občinski svet,

 

 

– župan in

 

 

– nadzorni odbor občine.

 

 

Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

 

 

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.

 

 

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom.

 

 

Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji.

 

 

11. člen

 

 

Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

 

 

Organizacija in naloge občinske uprave se na predlog župana določijo z odlokom.

 

 

12. člen

 

 

Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.

 

 

13. člen

 

 

Delo organov občine je javno.

 

 

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov.

 

 

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.

 

 

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes.

 

 

2. Občinski svet

 

 

14. člen

 

 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

 

 

Občinski svet šteje 24 članov, od tega enega predstavnika romske skupnosti.

 

 

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta, traja pa do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.

 

 

Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu, predstavnik romske skupnosti pa po večinskem sistemu.

 

 

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.  Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potrebne drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.

 

 

 

Občinski svet odloči o potrditvi mandatov članov občinskega sveta na podlagi poročila komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb.

 

 

Ko občinskemu svetu preneha mandat, preneha tudi članstvo imenovanim predstavnikom občinskega sveta v vseh občinskih organih.

 

 

15. člen

 

 

Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.

 

 

O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

 

 

16. člen

 

 

Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke ter druge splošne in konkretne akte.

 

 

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 

 

– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,

 

 

– sprejema občinski proračun in zaključni račun,

 

 

– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,

 

 

– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

 

 

– odloča o na občino prenešenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,

 

 

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

 

 

– potrjuje mandate članov občinskega sveta in župana ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

 

 

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora predčasno razreši člana nadzornega odbora,

 

 

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,

 

 

– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali če je razrešen,

 

 

– v postopku sprejemanja občinskega proračuna sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine ter letni načrt prodaje finančnega premoženja občine.

 

 

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,

 

 

– razpisuje referendum,

 

 

– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev pleče direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih kakor tudi merila za sejnine članov svetov krajevnih skupnosti.

 

 

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,

 

 

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

 

 

– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,

 

 

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,

 

 

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,

 

 

– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,

 

 

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,

 

 

– odloča o drugih zadevah iz njegove pristojnosti.

 

 

17. člen

 

 

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

 

 

Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

 

 

Član občinskega sveta in podžupana, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in podžupana in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

 

 

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

 

 

18. člen

 

 

Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

 

 

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.

 

 

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

 

 

Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

 

 

19. člen

 

 

Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.

 

 

20. člen

 

 

Občinski svet dela in odloča na sejah.

 

 

Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.

 

 

Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

 

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.

 

 

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.

 

 

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.

 

 

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora občine in direktorju občinske uprave. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.

 

 

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

 

 

21. člen

 

 

Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.

 

 

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako zahteva četrtina članov občinskega sveta.

 

 

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.

 

 

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

 

 

Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.

 

 

22. člen

 

 

Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:

 

 

– če izgubi volilno pravico,

 

 

– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,

 

 

– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,

 

 

– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

 

 

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

 

 

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

 

 

– če odstopi.

 

 

Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi z četrto in peto alineo prvega odstavka tega člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

 

 

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

 

 

Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.

 

Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku 8 dni od prejema pisne odstopne izjave.

 
 

Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz četrtega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče.

 

 

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

 

 

2.1 Odbori in komisije občinskega sveta

 

 

23. člen

 

 

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov določi občinski svet tudi njegove naloge.

 

 

24. člen

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika in štiri člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 

 

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,

 

 

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

 

 

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

 

 

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.

 

 

25. člen

 

 

Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.

 

 

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

 

 

– odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo,

 

 

– odbor za družbene dejavnosti,

 

 

– odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti,

 

 

– odbor za turizem in varstvo okolja,

 

 

– statutarno-pravna komisija.

 

 

Odbori in komisija štejejo predsednika in štiri člane.

 

 

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

 

 

26. člen

 

 

Predsednika in člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.

 

 

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.

 

 

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

 

 

27. člen

 

 

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

 

 

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

 

28. člen

 

 

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za predsednika in člane delovnih teles občinskega sveta se pripravi do prve naslednje seje občinskega sveta.

 

 

3. Župan

 

 

29. člen

 

 

Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.

 

 

Mandatna doba župana traja štiri leta. Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 14. člena statuta in določbe zakona.

 

 

Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan. Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi  poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

 

 

Kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega odstavka ugodi, do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana opravlja najstarejši član občinskega sveta.

 

 

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

 

 

30. člen

 

 

Župan predstavlja in zastopa občino.

 

 

Poleg tega župan predvsem:

 

 

– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

 

 

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

 

 

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,

 

– v skladu z zakonom sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine, sprejeme posamični program razpolaganja posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine, odloča o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem in pravni posel sklene,

 
  – potrjuje investicijske dokumente za občinske investicije,  

 

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,

 

 

– predlaga ustanovitev občinske uprave, določitev njenega delovnega področja in notranje organizacije, na predlog direktorja občinske uprave določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,

 

 

– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

 

 

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

 

 

– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon, statut in drugi akti.

 

 

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

 

 

31. člen

 

 

Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

 

 

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

 

 

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

 

 

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

 

 

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

 

 

32. člen

 

 

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:

 

 

– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

 

 

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,

 

 

– sprejme načrt zaščite in reševanja,

 

 

– vodi zaščito, reševanje in pomoč,

 

 

– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

 

 

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,

 

 

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,

 

 

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,

 

 

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

 

 

33. člen

 

 

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

 

 

34. člen

 

 

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj enega podžupana. Podžupane izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.

 
  Podžupani pomagajo županu pri njegovem delu ter opravljajo posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jih župan pooblasti.  
 

Podžupan, ki ga določi župan, nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

 

 

Podžupan, ki ga določi župan, v primeru predčasnega prenehanja mandata župana, začasno, do nastopa mandata novoizvoljenega župana opravlja funkcijo župana, razen če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana, oziroma če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

 
 

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

 

 

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi nobeden izmed podžupanov ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

 

 

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana, za katere je pooblaščen.

 

 

35. člen

 

 

Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.

 

 

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.

 

 

36. člen

 

 

Županu in podžupanu preneha mandat:

 

 

– če izgubi volilno pravico,

 

 

v soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

 

 

podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.

 

 

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,

 

 

– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,

 

 

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi določb zakona ni združljiva oziroma ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,

 

 

– če odstopi,

 

 

– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.

 

 

Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razrešitve.

 

 

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi z četrto, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odločitev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mora biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

 

 

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

 

 

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

 

 

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.

 

 

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

 

Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

 

 

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana občinskega sveta.

 

 

Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan ali podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v toku 30 dni.

 

 

Postopki za izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se izvedejo v skladu z določbami zakona.

 

 

Če je župan imenovan:

 

 

– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,

 

 

– za načelnika upravne enote ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,

 

 

– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

 

 

Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.

 

 

4. Nadzorni odbor

 

 

37. člen

 

 

Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.

 

 

Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane. Predsednika in člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

 

 

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

 

 

38. člen

 

 

Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji, ki jo skliče predsednik nadzornega odbora navzočih večina članov.

 

 

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje.

 

 

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov vseh članov.

 

 

39. člen

 

 

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

 

 

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

 

 

– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

 

 

– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

 

 

– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

 

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

 

 

40. člen

 

 

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih računov finančnih načrtov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, predloga proračuna in finančnih načrtov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.

 

 

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet ali župan.

 

 

41. člen

 

 

Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgovornimi osebami).

 

 

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

 

 

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog poročila osnutek poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poročila Osnutek poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila osnutka poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor odzivno poročilo. Nadzorni odbor mora o ugovoru odzivnem poročilu odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču. Poročilo nadzornega odbora mora vsebovati vse obvezne sestavine, ki so določene z zakonom in podzakonskimi akti.

 

 

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

 

 

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

 

 

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

 

 

42. člen

 

 

Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

 

 

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

 

 

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.

 

 

43. člen

 

 

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.

 

 

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

 

 

44. člen

 

 

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

 

 

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

 

 

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega programa nadzora.

 

 

45. člen

 

 

Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni odbor s poslovnikom.

 

 

5. Občinska uprava

 

 

46. člen

 

 

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

 

 

Predstojnik občinske uprave je župan, ki občinsko upravo usmerja in nadzira, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

 

 

47. člen

 

 

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.

 

 

Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.

 

 

48. člen

 

 

Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.

 

 

Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz prejšnjega člena.

 

 

Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.

 

 

49. člen

 

 

Organi občine odločajo o pravicah, dolžnostih in obveznostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem postopku.

 

 

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

 

 

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

 

 

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

 

 

50. člen

 

 

Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti  javne uslužbence občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

 

 

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.

 

 

51. člen

 

 

Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom pristojnega državnega upravnega organa.

 

 

52. člen

 

 

O upravnih stvareh lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima izpolnjene z zakonom predpisane pogoje.

 

 

53. člen

 

 

O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.

 

 

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen z zakonom.

 

 

54. člen

 

 

O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi v upravnem postopku odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

 

 

O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana v upravnem postopku odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

 

 

6. Drugi organi občine

 

 

55. člen

 

 

Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

 

 

56. člen

 

 

Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

 

 

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu.

 

 

IV. OŽJI DELI OBČINE

 

 

57. člen

 

 

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti.

 

 

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.

 

 

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volilcev s tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.

 

 

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

 

 

58. člen

 

 

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 

 

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

 

 

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

 

 

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

 

 

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

 

 

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),

 

 

– predlagajo programe javnih del,

 

 

– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

 

 

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

 

 

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

 

 

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

 

 

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,

 

 

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

 

 

– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.

 

 

59. člen

 

 

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti Občine Črnomelj praviloma samostojno:

 

 

– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni drugače določeno,

 

 

– skrbijo za pluženje in odvoz snega,

 

 

– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,

 

 

– skrbijo za vaške vodovode,

 

 

– v skladu z zakonom o gostinstvu dajejo mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,

 

 

– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,

 

 

– izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,

 

 

– sodelujejo pri pripravi in izvajanju projektov v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,

 

 

– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

 

 

Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti opredelijo z odlokom.

 

 

60. člen

 

 

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.

 

 

Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost so veljavni le ob predhodnem soglasju župana, razen, če je z veljavnim odlokom o proračunu za posamezne posle drugače določeno.

 

 

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

 

 

61. člen

 

 

Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti, s funkcijo župana, podžupana in z delom javnega uslužbenca v občinski upravi. Način izvolitve članov sveta določa zakon.

 

 

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.

 

 

Število članov sveta določi občinski svet z odlokom.

 

 

Funkcija člana sveta je nezdružljiva s članstvom v nadzornem odboru občine. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.

 

 

Funkcija člana sveta je častna.

 

 

62. člen

 

 

Prvo sejo sveta novo ustanovljene krajevne skupnosti skliče župan, prvo sejo novo izvoljenih svetov, pa prejšnji predsednik sveta najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

 

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti.

 

 

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

 

 

O porabi sredstev krajevne skupnosti avtonomno odloča svet krajevne skupnosti. O porabi sredstev, ki se jih na krajevno skupnost prenese iz občinskega proračuna za financiranje dejavnosti, ki so sicer pristojnost oziroma obveza proračuna, odloča svet krajevne skupnosti po predhodnem soglasju župana.

 

 

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov

 

 

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

 

 

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.

 

 

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.

 

 

63. člen

 

 

Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet lahko tudi:

 

 

– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

 

 

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,

 

 

– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.

 

 

Odločitve, stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače določeno.

 

 

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Zbor krajanov vodi predsednik sveta krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

 

 

Odločitve sveta skupnosti o uporabi sredstev in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti so veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.

 

 

Odločitve sveta krajevne skupnosti, na katere je dal soglasje občinski svet, izvršuje župan in občinska uprava.

 

 

64. člen

 

 

Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni organ.

 

 

65. člen

 

 

Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice.

 

 

Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.

 

 

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino.

 

 

66. člen

 

 

Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve in s prihodki od premoženja ožjega dela občine.

 

 

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.

 

 

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.

 

 

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikuje svet krajevne skupnosti. Finančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.

 

 

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

 

 

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta.

 

 

Krajevne skupnosti imajo lahko svoje transakcijske račune. Sklep o posebnem transkacijskem računu skupnosti lahko izda župan.

 

 

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.

 

 

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.

 

 

67. člen

 

 

Občinski svet lahko na pisno utemeljen in obrazložen predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve:

 

 

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,

 

 

– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine,

 

 

– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna uporabljajo nenamensko.

 

 

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

 

 

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV

 

 

PRI ODLOČANJU V OBČINI

 

 

68. člen

 

 

Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

 

 

1. Zbor občanov

 

 

69. člen

 

 

Občani na zboru občanov:

 

 

– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

 

 

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,

 

 

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,

 

 

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

 

 

– opravljajo naloge zborov volilvcev v skladu z zakonom,

 

 

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,

 

 

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,

 

 

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.

 

 

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

 

 

70. člen

 

 

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.

 

 

Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.

 

 

Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volilcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v tej skupnosti.

 

 

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

 

 

71. člen

 

 

Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.

 

 

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način.

 

 

72. člen

 

 

Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

 

 

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj deset odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

 

 

Delavec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.

 

 

2. Referendum o splošnem aktu občine

 

 

73. člen

 

 

Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.

 

 

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta.

 

 

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.

 

 

74. člen

 

 

Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.

 

 

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma.

 

 

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

 

 

75. člen

 

 

Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.

 

 

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo izida referenduma.

 

 

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.

 

 

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.

 

 

76. člen

 

 

Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

 

 

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

 

 

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži županu.

 

 

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

 

 

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.

 

 

77. člen

 

 

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem.

 

 

Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.

 

 

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

 

 

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.

 

 

78. člen

 

 

Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena. , razen če v skladu z zakonom zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.

 

 

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.

 

 

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma

 

 

“PROTI”, dan razpisa in dan glasovanja.

 

 

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

 

 

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

 

 

79. člen

 

 

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta, če zakon ne določa drugače.

 

 

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.

 

 

80. člen

 

 

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

 

 

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.

 

 

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

 

 

3. Svetovalni referendum

 

 

81. člen

 

 

Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

 

 

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del.

 

 

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

 

 

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.

 

 

4. Drugi referendumi

 

 

82. člen

 

 

Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.

 

 

Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.

 

 

Odločitev za uvedbo samoprispevka je sprejeta, če se je za uvedbo samoprispevka izrekla večina glasovalnih upravičencev na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.

 

 

5. Ljudska iniciativa

 

 

83. člen

 

 

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

 

 

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o splošnem aktu občine.

 

 

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.

 

 

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve.

 

 

84. člen

 

 

Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

 

 

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

 

 

85. člen

 

 

Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.

 

 

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:

 

 

– neposredno v okviru občinske uprave,

 

 

– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,

 

 

– z dajanjem koncesij,

 

 

– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

 

 

86. člen

 

 

Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:

 

 

– osnovnošolsko izobraževanje,

 

 

– predšolska vzgoja in varstvo otrok,

 

 

– osnovno zdravstvo in lekarna,

 

 

– osebna pomoč družini in posamezniku,

 

 

– knjižničarstvo.

 

 

Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

 

 

87. člen

 

 

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z drugimi občinami.

 

 

88. člen

 

 

Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi javne službe za:

 

 

– oskrbo s pitno vodo,

 

 

– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

 

 

– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,

 

 

– javno snago in čiščenje javnih površin,

 

 

– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,

 

 

– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,

 

 

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,

 

 

– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih, če tako določa zakon.

 

 

89. člen

 

 

Občina  lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

 

 

90. člen

 

 

Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

 

 

91. člen

 

 

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami.

 

 

92. člen

 

 

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah, ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

 

 

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

 

 

93. člen

 

 

Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so po zakonu obvezne.

 

 

93.a člen

 

 

Merila za določitev plače direktorja in plačil predstavnikov ustanovitelja javnega podjetja določi s svojim aktom občinski svet občine ustanoviteljice oziroma organ občin soustanoviteljic iz 92. člena tega statuta.

 
  Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja ali direktorja skupnega javnega zavoda, skupne javne agencije ali skupnega javnega sklada določi s soglasjem ministra, pristojnega za posamezno področje, organ občin soustanoviteljic iz 92. člena tega statuta.  

 

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

 

 

94. člen

 

  Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.  

 

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar in z njim ravnati v skladu in po postopkih določenih v zakonu.  
 

Občinski svet na predlog župana v postopku sprejemanja občinskega proračuna sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine ter letni načrt prodaje finančnega premoženja občine. Sprejeti leni načrt in program izvršuje župan.

 
  Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine sprejme župan v rokih za pripravo in spremembo proračuna občine.  
 

Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.

 
 

Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost občine.

 

 

95. člen

 

 

Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

 
 

Občina je pod pogoji; določenimi z zakonom upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.

 

 

96. člen

 

 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.

 
 

Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema.

 
 

Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.

 
 

Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

 
 

97. člen

 

 

Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

 

 

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

 

 

98. člen

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

 

 

V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.

 

 

Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

 

 

Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne delavce občinske uprave.

 

 

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, določene z zakonom.

 

 

99. člen

 

 

Proračun občine se sprejme skupaj z odlokom o proračunu občine. Rebalans proračuna pa skupaj z odlokom o spremembi proračuna.

 

 

Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.

 

 

V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih določa zakon.

 

 

Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine.

 

 

100. člen

 

 

Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za iste namene.

 

 

Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.

 

 

101. člen

 

 

Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le za namene in v višini določeni s proračunom.

 

 

102. člen

 

 

Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.

 

 

Če po sprejemu proračuna nastanejo nove obveznosti proračuna zaradi spremenjenih določb zakona ali drugega predpisa, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za ta namen.

 

 

Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo.

 

 

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju.

 

 

103. člen

 

 

Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.

 

 

O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.

 

 

104. člen

 

 

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.

 

 

105. člen

 

 

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.

 

 

O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.

 

 

106. člen

 

 

Finančno poslovanje občine izvršuje občinska uprava.

 

 

107. člen

 

 

Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z zakonom in podzakonskimi predpisi.

 

 

108. člen

 

 

Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.«

 

 

109. člen se črta

 

 

110. člen se črta

 

 

111. člen se črta

 

 

112. člen se črta

 

 

113. člen se črta

 

 

114. člen se črta

 

 

115. člen se črta

 

 

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

 

 

1. Splošni akti občine

 

 

116. člen

 

 

Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.

 

 

Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

 

 

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

 

 

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.

 

 

117. člen

 

 

Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

 

 

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.

 

 

118. člen

 

 

S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.

 

 

119. člen

 

 

Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja občinsko upravo, določa njeno organizacijo in način dela ter ustanavlja javne službe.

 

 

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

 

 

120. člen

 

 

Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

 

 

121. člen

 

 

S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

 

 

122. člen

 

 

Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.

 

 

123. člen

 

 

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu Uradni list Republike Slovenije  n pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

 

 

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

 

 

2. Posamični akti občine

 

 

124. člen

 

 

Posamični akti občine so odločbe in sklepi.

 

 

S posamičnimi akti, sklepom ali odločbo, odloča občina o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

 

 

125. člen

 

 

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izda občinska uprava v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

 

 

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ, ki ga določi zakon.

 

 

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

 

 

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE

 

 

IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

 

 

126. člen

 

 

Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine posega v njene pravice.

 

 

127. člen

 

 

Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.

 

 

128. člen

 

 

Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

 

 

129. člen

 

 

Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

 

 

130. člen

 

 

Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

 

 

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

 

 

131. člen

 

 

Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci občinske uprave.

 

 

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.

 

 

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti.

 

 

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

 

 

XI. MEDOBČINSKO SODELOVANJE

 

 

(131.a člen)

 

 

(je črtan)

 
     

 

131.b člen

 

 

Občina lahko, po postopku in na način, ki je določen v zakonu, z dvema ali več občinami, zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov, z aktom o ustanovitvi, ki ga sprejmejo občinski sveti občin, ustanovi eno namenske ali več namenske interesne zveze.

 

 

131.c člen

 

 

Občina lahko z dvema ali več občinama, pod pogoji in na način kot ga določa zakon, zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter uveljavljanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov ustanovi združenje.

 

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

132. člen

 

 

Volilne enote za volitve članov svetov ožjih delov občine do uskladitve določb ZLV z ZLS določi svet ožjega dela občine s svojim aktom.

 

 

Volilne enote iz prejšnjega odstavka lahko določi občinski svet z odlokom, če svet ožjega dela občine s tem soglaša.

 

 

133. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95).

 

 

134. člen

 

 

Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 13/01) vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

7. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/02) vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

3. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

135. člen

 

 

Določba drugega odstavka 46. člena tega statuta – uradno prečiščeno besedilo, kolikor se nanaša na položaj direktorja občinske uprave po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev, se uveljavi po uveljavitvi zakona o javnih uslužbencih.

 

 

136. člen

 

 

To uradno prečiščeno besedilo statuta Občine Črnomelj začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 015-02-2/99

 

 

Črnomelj, dne 27. marca 2003.

 

 

Župan

 

 

Občine Črnomelj

 

 

Andrej Fabjan l. r.

 

 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A

 

 

Občine Črnomelj

 

 

Uradni list Republike Slovenije, št. 75/2008

 

 

KONČNA DOLOČBA

 

 

16. člen

 

 

Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi (6.8.2008) v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj (Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

 

 

7. člen

 

 

Krajevna skupnost Kanižarica, ki je na novo ustanovljena in Krajevna skupnosti Dobliče, ki ima spremenjeno območje in ime na podlagi 1. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, se oblikujeta in začneta poslovati šele po izteku mandata sveta Krajevne skupnosti Dobliče - Kanižarica po uveljavitvi teh sprememb statuta in ko bosta izvoljena nova sveta tako oblikovanih in ustanovljenih krajevnih skupnosti.

 

 

8. člen

 

 

Morebitno nepremično premoženje dosedanje Krajevne skupnosti Dobliče - Kanižarica, se med Krajevno skupnost Kanižarica in Krajevno skupnosti Dobliče razdeli po legi nepremičnine, o čemer, v roku šestih mesecev po izvolitvi svetov krajevnih skupnosti iz prejšnjega člena, sveta krajevnih skupnosti skleneta sporazum o razdelitvi, ki je tudi podlaga za vpis lastninske pravice krajevne skupnosti v zemljiško knjigo.

 

 

V roku iz prejšnjega odstavka sveta krajevnih skupnosti s sporazumom uredita razdelitev drugega morebitnega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi morebitna druga medsebojna razmerja.

 

 

Če se sveta krajevnih skupnosti v roku ne uspeta dogovoriti in ne skleneta ustreznega sporazuma o razdelitvi drugega premoženja, pravic in obveznosti ter o ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij, odloči o razdelitvi na pobudo ene od prizadetih krajevnih skupnosti občinski svet. Pobuda krajevne skupnosti mora vsebovati natančen opis dejanskega stanja in predlog, o čem naj občinski svet odloči.

 

 

Občinski svet ob odločanju iz prejšnjega odstavka določi tudi kriterije za razdelitev drugega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij. V primeru če kriterija ni mogoče določiti drugače, se razdelitev in ureditve medsebojnih razmerij uredi v sorazmerju s številom prebivalcev na območju posamezne krajevne skupnosti. Predsednika svetov krajevnih skupnosti sprejmeta odločitev občinskega sveta in jo tudi izvršita.

 

 

Posamezno krajevno skupnost bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.

 

 

9. člen

 

 

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.