New Page 2

 

Na podlagi 29. člena zakon o lokalni samoupravi (Uradni list S, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02) in 17. člena statuta Občine Prevalje (UGSO št. 18/06, 19/06-popr.) je Občinski svet Občine Prevalje na 30. redni seji, dne 11.10.2006 sprejel

 

 

 

 

 

Odlok

 

 

o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2006

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2006 (Uradni list RS, št. 23/06, z dne 03.03.2006), ki se na novo glasi:

 

 

 

              Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 


 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                                                                  - V TOLARJIH

I.

PRIHODKI SKUPAJ

1.015.388.463

70

DAVČNI PRIHODKI

524.224.000

71

NEDAVČNI PRIHODKI

137.540.580

72

KAPITALSKI PRIHODKI

71.799.611

73

PREJETE DONACIJE

15.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

281.809.272

 

 

 

II.

ODHODKI SKUPAJ

1.124.592.239

40

TEKOČI ODHODKI

370.532.570

41

TEKOČI TRANSFERI

357.864.492

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

268.296.978

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

127.898.199

 

 

 

III.

PRORAČUNSKI PRAMANJKLJAJ

-109.203.776

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

28.000.000

VIII.

ODPLAČILO DOLGA

5.600.000

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

-86.803.776

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

22.400.000

XI.

NETO FINANCIRANJE

109.203.776

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2005

86.804.516

 

 

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov so priloga k temu odloku.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se za proračunsko leto 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 403-01-01/1

 

 

Datum:  11.10.2006

 

 

 

 

 

 

Župan Občine Prevalje

 

dr. Matic Tasič l.r.