New Page 2

Nova vas, 3. 5. 2016

Številka: 900-0003/2016

 

V skladu z določili 19. do 21. člena poslovnika občinskega sveta Občine Bloke

sklicujem

 

11. redno sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 19. 5. 2016

ob 19. uri v sejni sobi Občine Bloke

 

Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta (zapisnik).

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Pregled realizacije sklepov,

2. Odlok o spremembah odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Bloke - enofazni postopek (gradivo),

3. Uskladitev cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - vodooskrba (gradivo),

4. Uskladitev cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja -odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (gradivo),

5. Uvrstitev projekta »Posodobitev občinskih cest LC 229061 Nova vas - Topol — Kračali — Janeži, odsek: Fara — Topol v NRP (gradivo); sprejeti sklep (gradivo)

6. Prva dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Bloke za leto 2016 (gradivo); sprejeti sklep (gradivo)

7. Sprejem sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (gradivo),

8. Sprejem sklepa o občinskih nagrajencih občine Bloke 2016 — gradivo dobite na seji občinskega sveta,

9. Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.

 

Lep pozdrav!

 

Občina Bloke

Jože Doles, župan