New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-0105/2008-4-(41/04)

 

Datum:    29.10.2008

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

 

Sklicujem  20. sejo Sveta Mestne občine Kranj,

 

ki bo v SREDO, dne 12.11.2008 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM  REDOM :

1.

Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 15.10.2008 in zapisnik nadaljevanja 19. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.10.2008 ter poročilo o izvršitvi sklepov

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo)

3.

Kadrovske zadeve

4.

Premoženjske zadeve

5.

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2008-2023 – 1. obravnava (gradivo: priloga 1)

6.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj – 2. obravnava (gradivo)

7.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranj – 2. obravnava (gradivo)

8.

Predstavitev javnega zavoda Gorenjski muzej Kranj

9.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2009

10.

Obravnava poročil Nadzornega odbora Mestne občine Kranj

a.

Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj v sklopu javne službe pomoči na domu za leto 2006

b.

Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj pri izvajanju javne službe Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj za leto 2006

c.

Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj pri izvajanju javne službe Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj za leto 2006

11.

Poročilo o gradnji optičnega omrežja podjetja Gratel d.o.o.

12.

Pobuda za ustanovitev samostojne krajevne skupnosti Mlaka

13.

Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti za Marijo Centriha

 

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

                                                                                 Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                       Ž U P A N

 

PRILOGE:

- Gradivo

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-0097/2008-2-(41/04)

 

Datum:    5.11.2008

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 20. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v

 

sredo, dne 12.11.2008 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1.

Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 15.10.2008 in zapisnik nadaljevanja 19. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.10.2008 ter poročilo o izvršitvi sklepov (zapisnik 19. seje, zapisnik nadaljevanja 19. seje, sklepi, zapisnik NO)

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo a, b, c)

3.

Kadrovske zadeve (gradivo za točke b,c,d, gradivo za točki e,f; gradivo za točko a)

4.

Premoženjske zadeve (gradivo)

5.

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2008-2023 – 1. obravnava (gradivo)

6.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj – 2. obravnava (gradivo)

7.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranj – 2. obravnava

8.

Predstavitev javnega zavoda Gorenjski muzej Kranj (gradivo)

9.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2009 (gradivo)(dodatno gradivo)

10.

Obravnava poročil Nadzornega odbora Mestne občine Kranj (gradivo: priloga)

a.

Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj v sklopu javne službe pomoči na domu za leto 2006

b.

Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj pri izvajanju javne službe Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj za leto 2006

c.

Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj pri izvajanju javne službe Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj za leto 2006

11.

Poročilo o gradnji optičnega omrežja podjetja Gratel d.o.o. (gradivo) (dodatno gradivo)

12.

Pobuda za ustanovitev samostojne krajevne skupnosti Mlaka (gradivo)

13.

Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti za Marijo Centriha (gradivo)

 

Lepo pozdravljeni.

 

                                                                                 Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                     Ž U P A N

 

PRILOGE:

- Gradivo