New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US) ter 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 24. redni seji dne 27. 10. 2022 sprejel

 

O D L O K 

o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2023 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen 

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

   

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.404.595

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.121.194

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 

1.891.984

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.673.088

 

703 Davki na premoženje

141.296

 

704 Domači davki na blago in storitve

77.500

 

706 Drugi davki

100

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

229.210

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

162.010

 

711 Takse in pristojbine

4.600

 

712 Denarne kazni 

6.000

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

3.600

 

714 Drugi nedavčni prihodki

53.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

3.000

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

3.000

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

 

730 Prejete donacije iz domačih virov 

0

 

731 Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740) 

280.401

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

280.401

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU 

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.375.727

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

775.301

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

194.500

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

30.405

 

402 Izdatki za blago in storitve 

515.066

 

403 Plačila domačih obresti

4.670

 

409 Rezerve

30.660

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

851.101

 

410 Subvencije

12.000

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

501.600

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

71.511

 

413 Drugi tekoči domači transferi 

265.990

 

414 Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.615.768

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.615.768

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)

133.557

 

430 Investicijski transferi 

0

 

431 Investicijski transferi 

117.000

 

432 Investicijski transferi

16.557

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

–971.132

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 
 

750 Prejeta vračila danih posojil 

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev 

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 
 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

950.000

50

ZADOLŽEVANJE

950.000

 

500 Domače zadolževanje

950.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

140.168

55

ODPLAČILA DOLGA

140.168

 

550 Odplačila domačega dolga 

140.168

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–161.300

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

809.832

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

971.132

 

9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 

splošni sklad za drugo

161.300

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen 

 

(izvrševanje proračuna) 

 

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

 

4. člen 

 

(namenski prihodki proračuna) 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: požarna taksa, prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo.

 

5. člen 

 

(prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in o njegovi realizaciji.

 

6. člen 

 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen 

 

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

8. člen 

 

(proračunski skladi) 

 

Proračunska rezerva občine se v letu 2023 oblikuje v višini 25.100 eurov.

Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

9. člen 

 

Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 5.000 eurov. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 

 

10. člen 

 

(odpis dolgov) 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 

11. člen 

 

(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine) 

 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, ki ni vključeno v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga je sprejel občinski svet hkrati s proračunom občine za leto 2023 in katerega posamična vrednost je nižja od 5.000 EUR, sprejme župan.

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

12. člen 

 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v proračunskem letu 2023 lahko zadolži v višini 950.000 EUR.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji v letu 2023 ni predviden.

 

13. člen 

 

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 

 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 150.000 eurov.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v 2023 ne bodo izdajala poroštev.

 

14. člen 

 

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 

 

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2023 zadolži do višine 150.000 eurov.

 

15. člen 

 

(začasno financiranje v letu 2024) 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Rečica ob Savinji v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

16. člen 

 

(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0001/2022-5

Rečica ob Savinji, dne 27. oktobra 2022

 

Županja 

Občine Rečica ob Savinji 

Ana Rebernik