New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Gorišnica

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Gorišnica

Predlagatelj:

Župan Občine Gorišnica

Zakonska podlaga:

32., 33. in 35. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11-ORZGJS40) ter 16. člen Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št _)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Gorišnica

Datum:

16.3.2016

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

10. redna seja Občinskega sveta Občine Gorišnica

Besedilo:

gradivo