New Page 2

Številka:

4100-0002/2015-401

Občina:

Občina Tržič

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Tržič

Predlagatelj:

Župan Občine Tržič

Zakonska podlaga:

Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2016 (Uradni list RS, št. 106/2015), 3. in 40. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 18. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 19/13 in 74/15)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Tržič

Datum:

19.8.2016

Priloge:

1, 2, 3, 4

Vabilo na sejo:

17. redna seja Občinskega sveta Občine Tržič

Besedilo:

gradivo