New Page 1

Na podlagi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž  (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 13/2016), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z dopolnitvijo (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019 in 44/2022– v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo in 11/19) je Občinski svet Ormož na svoji 9. redni seji, dne 13.11.2023 sprejel naslednji

 

SKLEP

O DOLOČITVI CENE STORITVE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO

 

1. člen

Občinski svet Ormož je obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2024.

 

2. člen

Občinski svet Ormož soglaša z določitvijo cene javne službe oskrbe s pitno vodo, ki jo izvaja Komunalno podjetje Ormož d.o.o., na območju občine Ormož:

 

·   Omrežnina– obvezna javna služba in posebne storitve (brez DDV);

Storitev

Enota mere

Cena v EUR

Omrežnina za oskrbo s pitno vodo

Premer vodomera

Na mesec

DN </= 20

7,37425

20 < DN < 40

22,12275

40</= DN <50

73,74250

50</= DN <65

110,61375

65</= DN <80

221,22750

80</= DN <100

368,71250

100</= DN <150

737,42500

150</= DN

1.474,85000

 

·   Vodarina - obvezna javna služba in posebne storitve (brez DDV).

Storitev

Enota mere

Cena v EUR/enoto

Vodarina

1,11128

 

Storitev

Enota mere

Cena v EUR/enoto

Vodarina prekomerna poraba

1,66920

 

Predlagane cene so zaokrožene na 5 decimalnih mest in so brez DDV.

 

3. člen

Cene za storitve javne službe »oskrbe s pitno vodo« so določene na podlagi potrjenega Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2024. Prekomerna poraba vode se ne obračunava za porabnike stanovanjskih stavb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, če izvajalcu javne službe predložijo potrebno potrdilo, da se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.

 

4. člen

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Komunalno podjetje Ormož d.o.o., bo na osnovi tega sklepa in Uredbe, oblikoval in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavil cenik s potrjeno ceno.

 

5. člen

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-7/2022-6, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 57/2022.

 

6. člen

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne s 01.01.2024.

 

Številka: 355-7/2023-4

Datum: 13.11.2023

 

 

Občina Ormož

 

Danijel Vrbnjak, župan