New Page 2

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR in 26/14) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10, 11/10, 14/14 in 9/15) ter Uredbe Komisije EU št. 1407/2013 je občinski svet občine Destrnik na  8. redni seji dne 24. 09. 2015 sprejel

 

PRAVILNIK

O DODELJEVANJU POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI DESTRNIK ZA OBDOBJE 2015 – 2020

 

I.       Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa področja uporabe, pogoje ter vrste pomoči za mikro, mala in srednja podjetja, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis in z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije št. 1408/2013).

 

2. člen

(način zagotavljanja sredstev)

Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za obdobje 2015 - 2020 v Občini Destrnik (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.

 

3. člen

(oblika pomoči)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v obliki denarnih nepovratnih sredstev  v določeni višini za posamezne namene.

 

4. člen

(izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

·       »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode, navedene v Prilogi 1 k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki jih ureja Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999,

·       »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,

·       »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kakršen koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu ter vseh dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih,

·       »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev,

·       »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi 1 k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov,

·       »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo,

·       »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema,

·       »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina,

·       »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a)  podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

b)  podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,

c)  podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d)  podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

2. Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.

 

5. člen

(vrste pomoči in upravičenci)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se sredstva za izvajanje ukrepov usmerjajo preko naslednjih pravnih podlag in ukrepov:

 

Pravna podlaga

Ukrepi / upravičenci

Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013

 

Ukrepi:

A. Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

B.  Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

 

Upravičenci:

Kmetijska gospodarstva s sedežem na območju Občine Destrnik  - pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi 1 k Pogodbi, imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Destrnik in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013

Ukrepi:

C. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore na področju predelave in trženja, ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju

Č. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

 

 Upravičenci:

1.   Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Destrnik ali so registrirani za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Ukrep C in Ukrep Č).

2.   Pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva in se dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Destrnik.

Ostali ukrepi občine

Ukrepi:

D. Podpora delovanju nepridobitnih organizacij na področju kmetijstva

 

Ukrepi

 

II.      Pomoči, dodeljene po uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013

 

6. člen

(splošne določbe)

(1) Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013 so upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:

·       pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg,

·       pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

·       pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.

(2) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.

(3) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe (EU) št. 717/2014 uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.

(4) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013, ne sme presegati 15.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

(5) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača prejemniku oz. enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013, ne sme presegati 15.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

(6) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka pa kumulativni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijskem sektorju, v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve tretjega odstavka 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013.

(7) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Destrnik ali do države.

(8) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika enotna podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

 

7. člen

(kumulacija)

(1) Poleg pomoči de minimis po tej uredbi se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.

(2) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

(3) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (Uradni list EU L 190/14 z dne 28. 6. 2014), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.

 

8. člen

UKREP A

Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

(1) Pomoči bodo dodeljene naložbam v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Naložbe morajo biti izvedene na območju Občine Destrnik in se ohraniti vsaj dve (2) leti.

(2) Cilji ukrepa:

·       izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

·       izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;

·       vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

(3) Upravičeni stroški:

·       gradnja, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer je kupljeno zemljišče upravičeno le do 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti,

·       nakup ali zakup mehanizacije in opreme (rabljene ali nove)do tržne vrednosti sredstev,

·       splošni stroški na področju izdatkov iz ukrepov (a) in (b), kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja z zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni odhodki v okviru točk (a) in (b),

·       pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

(4) Pomoč se ne dodeli za:

·       nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,

·       zasaditev letnih rastlin,

·       dela v zvezi z odvodnjavanjem,

·       nakup živali,

·       naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije,

·       stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, kot so marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja,

·       obratna sredstva.

(5) Finančne določbe:

·       Bruto intenzivnost pomoči:

o   do 50 % zneska upravičenih stroškov,

·       znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega odstavka 6. člena Pravilnika.

 

9. člen

UKREP B

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

(1) Predmet podpore je plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine, pri čemer pomoč:

·       ne ovira delovanja notranjega trga zavarovalniških storitev,

·       ni omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupina podjetij,

·       ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v Republiki Sloveniji.

(2) Cilj ukrepa:

·       vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter živali.

(3) Splošni pogoji upravičenosti:

·       izpolnjevanje določil nacionalnega predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.

(4) Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški so stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za kritje škode, nastale zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah, škode, ki jo povzročijo zaščitene živali, in drugih slabih vremenskih razmer.

Zavarovanje lahko krije le stroške nadomestitev škode iz prejšnjega odstavka, pri čemer ne sme zahtevati ali določiti vrste ali količine prihodnjega pridelka.

Pomoč se ne dodeli za:

·       tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije.

(5) Finančne določbe:

·            Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 65 % upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje  zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali in drugih slabih vremenskih razmer.

·       -    Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega odstavka 6. člena Pravilnika.

 

III.    Pomoči, dodeljene po uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013

 

10. člen

(splošne določbe)

(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:

·       ribištva in akvakulture,

·       primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

·       predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

I.                     če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

II.        če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

(4) Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu.

(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Destrnik ali do države.

(6) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika enotna podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

(7) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu (enotnemu podjetju) na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis  (Uradni list EU L  352, 24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

 

11. člen

(kumulacija)

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 100.000 EUR).

 

12. člen

UKREP C

Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore na področju predelave in trženja, ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju

(1) Pomoč krije dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja strokovnih znanj, vključno z usposabljanji, delavnicami in inštruiranjem, ter predstavitvene dejavnosti in dejavnosti informiranja na področju predelave in trženja, ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

(2) Upravičeni stroški:

Pomoč krije naslednje upravičene stroške:

·       stroške organizacije poklicnega usposabljanja, dejavnosti pridobivanja strokovnih znanj, vključno z usposabljanji, delavnicami in inštruiranjem, ter stroške predstavitvenih dejavnosti ali dejavnosti informiranja,

·       stroške potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev,

·       organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter udeležbe na njih,

·       publikacije, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o predelavi in trženju ter nekmetijskih dejavnostih na območju občine

Pomoč krije naslednje upravičene stroške za organizacijo tekmovanj, sejmov in razstav ter udeležbo na njih:

·         stroške udeležbe,

·         potne stroške,

·         stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek napovedan,

·         najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške njihove postavitve in razstavljanja.

(3) Finančne določbe:

bruto intenzivnost pomoči:

·       pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov.

 

13. člen

Ukrep Č

Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

(1) Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.

(2) Predmet podpore:

Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:

·       predelava primarnih kmetijskih pridelkov,

·       prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,

·       turizem na kmetiji,

·       dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki.

(3) Splošni pogoji upravičenosti:

·       upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 12/14),

·       dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj dve (2) leti po zaključeni investiciji.

(4) Upravičeni stroški:

·       gradbena in obrtniška dela,

·       stroški nakupa opreme, vključno z računalniško opremo,

·       stroški promocije,

·       splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta.

(5) Finančne določbe:

bruto intenzivnost pomoči

·       do 50% upravičenih stroškov.

 

IV.     Druge pomoči

 

14. člen

Ukrep D

Podpora delovanju nepridobitnih organizacij na področju kmetijstva

(1) Občina lahko sofinancira programe na področju kmetijstva, ki ne predstavljajo državnih pomoči.

(2) Cilj podpore je spodbujanje delovanja in povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v društvih, povezanih s kmetijstvom (in gozdarstvom), ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ter poseljenosti podeželja.

(3) Upravičeni stroški:

·       sofinancirajo se programi dela društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,

·       materialni stroški delovanja,

·       vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva,

·       prireditve (org. razstave, materinskega dne), ki jih izvaja društvo,

·       izdajanje društvenega glasila, ter druge dejavnosti društva.

(4) Upravičenci do pomoči:

·       pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva in se dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Destrnik. Proračunska sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacije.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev:

·       vloga,

·       dejavnost društva mora potekati na območju Občine Destrnik,

·       seznam članov društev.

 

V.       Merila in kriteriji

 

15. člen

Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči po tem pravilniku bodo podrobneje določena v javnem razpisu.

 

VI.     Način dodeljevanja pomoči

 

16. člen

(1) Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega na krajevno običajen način, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.

(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev, kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.

(3) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

 

17. člen

Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:

1.    vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,

2.    drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške

3.    seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,

4.    zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

 

18. člen

(1) Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo. V pogodbi bo občina, v primeru ukrepov A in B, upravičenca obvestila, da se pomoč dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), oziroma v primeru ukrepov C in Č, da se pomoč dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

(2) Pred sklenitvijo pogodbe bo občina, po predlogu komisije, upravičencu izdala sklep o višini odobrenih sredstev in upravičenih stroških za posamezen ukrep in namen.

(3) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.

(4) Pomoč se šteje za dodeljeno (datum dodelitve pomoči)z dnem sklenitve pogodbe med občino in upravičencem.

 

VII.    Evidence

 

19. člen

Občina Destrnik hrani Evidence o individualni pomoči de minimis 10 poslovnih let od datuma dodelitve pomoči. Evidence o shemi pomoči de minimis Občina Destrnik hrani 10 poslovnih let od datuma, ko je bila dodeljena zadnja individualna pomoč v okviru take sheme.

 

VIII. Nadzor in sankcije

 

20. člen

(1) Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan.

(2) V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, neporavnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, in drugih nepravilnosti oziroma zavajajočih izjav mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

 

IX.     Končni določbi

 

21. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepih za programe razvoja podeželja v Občini Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik 13/07).

 

22. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-12/2015-8R-13/23

Datum:  24. 09. 2015

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan