New Page 2

Na podlagi 25. in 26. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet občine Hajdina na 2. redni seji, dne 7. 12. 2010 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE

 

1. člen

V Statutarno pravno komisijo se imenujejo:

1.

Viktor Markovič

-  predsednik,

2.

Ivan Lešnik

-  član,

3.

Jožica Lešnik

-  članica,

4.

Anton Cestnik

-  član in

5.

Andrej Tkalec

-  član.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-5/2010

Hajdina, dne 7. decembra 2010

 

 

Občina Hajdina

 

Župan mag. Stanislav Glažar, l. r.